Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
22. 9.
~
16:00-17:00 It’s All About Education Reading Club * #reading_club
17:00-19:00 Zsofia Samodai: Men’s consent training * #workshop
19:30-21:00 Lucia Kašiarová & Ufftenživot: Mnohodinec **** #performance
____________
14:00-18:00 [The Savages]: open studio #open_hours
14:00-18:00 Cassie Thornton & Christian Nagler: open studio #open_hours
14:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost #open_hours
15:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge #open_hours

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
16:00 _ It’s All About Education Reading Club *
Každé úterý a čtvrtek se budeme v knihovně volné univerzity scházet ke společnému čtení a diskuzi. Soustředit se budeme na texty zabývající se autonomním vzděláním, nehierarchickým strukturování vědomostí a anarchistickým sdílením praxí orientovaných k vytváření budoucnosti. Čtecí kroužek bude facilitován kurátory univerzity, Petrem Dlouhým a Magdalena J. Härtelovou. Texty budou v angličtině, během diskuze bude možnost překládání mezi angličtinou a češtinou.
17:00 _ Zsofia Samodai: Men’s consent training
V průběhu tohoto workshopu se budeme zabývat konceptem konsentu na praktické úrovni. Budeme se snažit zvědomit si naše fyzické zkušenosti, vyzkoušet si kde v našem těle leží naše Ano, naše Ne a naše Možná. S pomocí těchto praktických vědomostí, které nám mohou posloužit jako výchozí bod, pak budeme praktikovat všímání si toho, co chceme, tvorbu konsenzuálních dohod a obecně uspokojivějších interakcí. Díky zpomalení a pokládání otázky “Pro koho to vlastně je?” si začneme uvědomovat jemné rozdíly mezi braním a přijímáním. Cílem workshopu konsentu věnovaného mužům je vytvořit prostor, ve kterém je dovoleno sdílet emoce a pocity z každodenních situací a kde budeme moci přemýšlet nad genderovými aspekty toho, jak se prezentujeme a jak interagujeme s jinými.
Zsofia Samodai je somatická pracovnice pracující s tělesnými praxemi uvědomování si, které se snaží nastolovat konsensuálnější a radostnější svět. Zsofia vystudovala meditační praktiky ze sociologických, neurovědních i praktických perspektiv a zkoumá různé způsoby lokalizace a ztělesňování vědomostí.
Mnohodinec, jak ho neznáte. Tohle bude experiment! Nová forma vznikající přímo před vašima očima. Speciální uvedení inscenace v rámci univerzity sdílených praxí It’s All About Education…Again se ptá: kde končí jeden a začíná druhý? A kde končí tradiční repríza a začíná hravá variace s materiálem? Užijte si oceňovanou inscenaci Mnohodinec tak, jak jste ji ještě nikdy neviděli.
Performativní ne-sólo.
Lucia Kašiarová je multižánrová performerka, tanečnice, choreografka. Vystudovala Konzervatoř v Banské Bystrici, VŠMU v Bratislavě a HAMU v Praze. Působila jako členka profesionálního tanečného divadla Štúdio Tanca v Banské Bystrici. Od roku 2005 je nezávislou umělkyní, pracuje na autorských projektech a pohybových výzkumech. Je držitelkou ceny České taneční platformy Tanečnice roku 2012. Od roku 2008 je ředitelkou ALT@RT a kreativního prostoru Studio ALTA, které se pod jejím vedením etablovalo v profesionální otevřenou platformu se zaměřením na prezentaci současného živého umění, současného tance a multižánrových projektů.
14:00-18:00 _ [The Savages]: Open Studio
Během otevřených ateliérů mohou návštěvníci volně navštívit ateliéry rezidentských kolektivů, navázet s umělci kontakt, vidět je při práci, diskutovat s nimi o jejich tvorbě, atd.
Savages of the 2nd and 3rd World je název kolektivu Zsofie Samodai a Julia Linares. Zsofia Samodai je somatická pracovnice pracující s tělesnými praxemi uvědomování si, které se snaží nastolovat konsensuálnější a radostnější svět. Zsofia vystudovala meditační praktiky ze sociologických, neurovědních i praktických perspektiv a zkoumá různé způsoby lokalizace a ztělesňování vědomostí. Julio Linares je aktivistický a ekonomický antropolog z Guatemaly. V současné době se, v rámci berlínského projektu Circles UBI, zabývá rozhraním mezi univerzálním nepodmíněným příjmem, přímou demokracií a p2p technologiemi. Mimo to slouží na postu Social Outreach v organizaci Basic Income Earth Network.
14:00-18:00 _ Cassie Thornton & Christian Nagler: Open Studio
Během otevřených ateliérů mohou návštěvníci volně navštívit ateliéry rezidentských kolektivů, navázet s umělci kontakt, vidět je při práci, diskutovat s nimi o jejich tvorbě, atd.
Cassie Thornton je umělkyně a aktivistka, která se snaží vytvářet “safe space” pro neznámo, neposlušnost a pro nečekanou kolektivitu. Používá k tomu sociální praxe jako například institucionální kritiku, povstaleckou architekturu a “léčivé modality” jako hypnózu nebo jógu, aby s jejich pomocí nacházela měkká místa v tvrdém povrchu kapitalistického života. Cassie vynalezla alternativní grassroots rating bankovního kreditu pro přeživší gentrifikace, hypnotizovala manažeri hedgeových fondů, vytvářela prstové obrázky malované špínou sebranou v bankovních pobočkách, obdarovávala šmelinářské bankéře prokletými obrazy a učila joginy feministickou ekonomiku (a naopak) (feministieconomicsdepartment.com) Christian Nagler se posledních sedm let věnoval etnografickému výzkumnému projektu v Silicon Valley, kde se zabýval think tanky, diskuzemi a komunitami, které udávají krok současnému centru technologického světa. V knize, která bude východiskem tohoto projektu, ukazuje, jak se strukturovaný úzus ideologií Silicon Valley -jako kvantifikovatelnost osobnosti, singulatarianismus, financializace společenského blahobytu (UBI), blockchain/kryptoměny, startupová kolonizace a firmy operující pod vlajkou rizikového-rozvojového kapitalismu jako orgány kulturní produkce- dostává do současnosného kybernetického diskurzu, který se stal světovým i historickým systémem hrajícím roli setu nezáměrných řešení na problémy krize sociální reprodukce, které vyvstaly z našeho obratu k finančně/rasovému kapitalistickému neoliberalismu. (christianrileynagler.substack.com)
14:00-22:00 _ Knihovna & Wellness místnost

Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.

15:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

Kdykoliv během univerzitního dne se budete moci na akcích nebo v knihovně setkat s Terezou Silon. Tereza vás bude v průběhu tří týdnů ve své funkci “Organizátor*ka kolektivního archívu a vodič tacitního poznání” vítát ke konverzacím a sdílení okolo JAKÝCHKOLIV věcí co jste se naučily*i buďto skrze přímou participaci na jednotlivých blocích IAAE nebo skrze reflexi na témata byť jen vágně přilehlá nebo skrze tacitní vědění přicházející skrze pohyb ve fyzickém prostoru sdíleném s jinými těly z masa, kostí, elektřiny, hormonů, orgánů, společenského podmiňování a vědomostí… Bude nahrávat a zapisovat rozhovory a/nebo poznámky či kreslit zatímco budete sdílet. Toto je také ponoukání k tomu, abys psal*a své poznámky a kdykoliv budeš cokoliv chtít sdílet, můžes je okopírovat nebo oskenovat a věnovat Tereze na začátku dalšího dne. Zahrň do nich své intelektuální/smyslové/emoční objevy.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

16:00 _ It’s All About Education Reading Club *
Every Tuesday and Thursday, we will meet to read and discuss together in the It’s All About Education library. We will be focusing on text about autonomous education, non-hierarchical organization of knowledge, and anarchist sharing of future-oriented practices. The Reading Club will be facilitated by Petr Dlouhý and Magdalena J. Härtelova, the curators of the university. The text will be in English, during discussion translation between English and Czech will be available.
17:00 _ Zsofia Samodai: Men’s consent training
During this workshop, we are engaging with the concept of consent on a practical level. We are bringing awareness to our bodily experience, to explore where our yes-es, no-s and maybe-s live in our bodies. Using this experiential knowledge as a starting point, we practice noticing what we want, creating consensual agreements and more fulfilling interactions. Through slowing down and introducing the question: “Who is it for?”, we start to distinguish taking and receiving from each other. The aim of creating a men’s workshop about consent is to allow for a space to share emotions and sensations coming up that reference situations of everyday life, and to reflect on the gendered aspect of how we express ourselves and interact with others.
Zsofia Samodai is a somatic practitioner working with bodily practices of awareness in order to bring about a more consensual and joyful world. She has studied meditation practices from sociological, neuroscientific & praxis-oriented perspectives, researching the different ways in which knowledge is localized and embodied.
The Multividual as you don’t know it. It will be an experiment! A new form created right in front of your eyes. The unique play, presented as part of Studio ALTA’s university of shared practices, It’s All About Education, poses a question: where does one end and the other begins? Where does a standard show end and a playful variant exploring materials begin? Enjoy the acclaimed play Multividual in a way you haven’t before.
A performative non-solo.
Lucia Kašiarová is a multidisciplinary performance artist, dance and choreographer. She studied at the Academy in Bánská Bystrica, where she was part of the dance ensamble of Śtúdio Tanca, VŠMU Bratislava and HAMU Prague. Since 2005 Lucia operates on the independent arts scene, intiates devised-theatre/dance projects and movement researches. In 2012 she was awarded as a Dancer of the year by the Czech dance platform. In 2008 she founded Studio ALTA and establish it as a platform for presenting and development of live arts, dance and cross-over projects.
14:00-18:00 _ [The Savages]: Open Studio
During the Open Studios the public can visit the studios of the resident collectives, connect with the artists, see them in their work, and discuss their projects and practices.
Savages of the 2nd and 3rd World is Zsofía Samodai and Julio Linares. Zsofia Samodai is a somatic practitioner working with bodily practices of awareness in order to bring about a more consensual and joyful world. She has studied meditation practices from sociological, neuroscientific & praxis-oriented perspectives, researching the different ways in which knowledge is localized and embodied. Julio Linares is an activist and economic anthropologist from Guatemala, currently exploring the intersection of basic income, direct democracy and p2p technology with the CirclesUBI project in Berlin. He serves as Social Outreach for the Basic Income Earth Network.
14:00-18:00 _ Cassie Thornton & Christian Nagler: Open Studio
During the Open Studios the public can visit the studios of the resident collectives, connect with the artists, see them in their work, and discuss their projects and practices.
Cassie Thornton is an artist and activist who makes a “safe space” for the unknown, for disobedience, and for unanticipated collectivity. She uses social practices including institutional critique, insurgent architecture, and “healing modalities” like hypnosis and yoga to find soft spots in the hard surfaces of capitalist life. Cassie has invented a grassroots alternative credit reporting service for the survivors of gentrification, has hypnotized hedge fund managers, has finger-painted with the grime found inside banks, has donated cursed paintings to profiteering bankers, and has taught feminist economics to yogis (and vice versa). (feministieconomicsdepartment.com) Christian Nagler has been conducting an ethnographic research project in Silicon Valley for the past seven years, investigating the think tanks, discourses, and communities of practice that currently define the historical center of the tech world. The book manuscript he has been writing out of this project argues that a structuring set of Silicon Valley ideologies – quantified self; singulatarianism; financialization of social welfare (UBI); blockchain/crypto; startup settlerism; and venture capital firms as organs of cultural production – represent the current manifestations of the legacy of cybernetic discourse, which has emerged as a world-historical system because of its role as a set of unintended solutions to the crisis of social reproduction spurred by financial/racial capitalism’s neoliberal turn. (christianrileynagler.substack.com)
14:00-22:00 _ Library & Wellness room
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in.
16:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

At any point during the university day, visitors will be able to connect with Tereza Silon at the session or in the library. Tereza, in their function of “Organizer of the collective archive and a conductor of tacit knowledges”, would like to talk to you about ANYTHING that you learnt either through direct participation on individual sessions or through reflection on topics even vaguely related or through tacit knowledge coming to you through moving in a  physical space with other bodies of flesh, electricity, hormones, organs, conditionings and of knowledges…She will be recording your interviews or writing notes or drawing as you exchange. You are also encouraged to write down your own notes and if you desire to scan or copy them and to pass them onto her before at the start of the following day. Include your intellectual/sensorial/emotional findings.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme