Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
15. 9.

~

18:00-19:00 It’s All About Education Reading Club * #reading_club
19:30-20:30 Dočasná Company: Effugio volume 2 **** #performance

____________
14:00-18:00 Matyáš Grimmich & Anna Chrtková: Open Studio #open_hours
14:00-18:00 eYeAsAcollecTive: Open Studio #open_hours
14:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost ⁂ Library & Wellness room #open_hours

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
18:00 _ IT’S ALL ABOUT EDUCATION READING CLUB
Každé úterý a čtvrtek se budeme v knihovně volné univerzity scházet ke společnému čtení a diskuzi. Soustředit se budeme na texty zabývající se autonomním vzděláním, nehierarchickým strukturování vědomostí a anarchistickým sdílením praxí orientovaných k vytváření budoucnosti. Čtecí kroužek bude facilitován kurátory univerzity, Petrem Dlouhým a Magdalena J. Härtelovou. Texty budou v angličtině, během diskuze bude možnost překládání mezi angličtinou a češtinou.
 ●
Uniknout, utéct, uprchnout – effugio. Inscenace se zaměřuje na pocity a emoční i fyzické proměny těsně před, během a po samotném ublížení si. Práce vznikla na základě sesbíraných autentických příběhů lidí, kteří si vědomým sebepoškozováním prošli nebo stále v nějaké formě procházejí. Mapuje příčiny, možné spouštěče a stresory vyvolávající pocity intenzivního sklíčení, ztráty vlastní hodnoty, pocit nedostatečnosti a vyvolávají potřebu potrestat sebe sama anebo jen od těchto myšlenek. Uniknout a mít na chvíli prázdnou hlavu.
Dočasná Company se skládá ze skupiny umělců, jejichž role se v uskupení může s jednotlivými projekty proměňovat – každý může být tvůrce, interpret, lektor, dramaturg, produkční… Vytváří platformu různorodému současnému pojetí umění se zaměřením především na tanec a fyzické divadlo. Jeho cílem je rozmělnit hranice mezi tvorbou pro širokou veřejnost a intelektuálním uměním pro odborné publikum. Mimo tradiční tvorbu v divadelním prostředí vynášíme tvorbu do netypického prostředí ve smyslu pouličního umění a site-specific projektů.
 ●
14:00-18:00 _ MATYÁŠ GRIMMICH & ANNA CHRTKOVÁ: OPEN STUDIOS
Během otevřených ateliérů mohou návštěvníci volně navštívit ateliéry rezidentských kolektivů, navázet s umělci kontakt, vidět je při práci, diskutovat s nimi o jejich tvorbě, atd.
Anna Chrtková a Matyáš Grimmich se ve své společné tvorbě věnují „my“ v širokém slova smyslu. Hledají potenciál umění a jeho širší praxe ve vytváření My jako překračování konceptu jedince a možného vynalézání nových forem jednot na úrovni těla, psychiky, ekonomiky nebo politiky. Jejich výzkum provází otázka “What if we are all..?” [Co když jsme my všichni….?] která je vede k neustálé redefinici My – v jakých typech My žijeme a jaké způsoby My přehlížíme; jak se vztahujeme k celoplanetárním My (my všichni*všechny) a jaké tvoříme lokální typy
 ●
14:00-18:00 _ eYeAsAcollecTive: OPEN STUDIOS
Během otevřených ateliérů mohou návštěvníci volně navštívit ateliéry rezidentských kolektivů, navázet s umělci kontakt, vidět je při práci, diskutovat s nimi o jejich tvorbě, atd. Během otevřených ateliérů nabídne aAaCs návštěvníkům Bar Zdraví / Kontinuum Odpočinku: společné zdřímnutí a obrácení času, bylinné medicíny, květinové esence, intuitivní procesy, poslech/dech/mroukání, tělesná somatická cvičení.
eYe AS a collecTive je membranickou spoluprací umělkyň Florence Freitag, Lisy Stewart a polévky kolektivního vědomí. Skrze ztělesnění, sensoriální narace příběhů, experimentální vokalizaci, spolupráci s rostlinami a minerály a pomocí metafyzických praktik se EAaCs zabývá feministickými, ekologickými a mytickými tématy. Více na www.eyeasacollective.xyz
 ●
14:00-22:00 _ Knihovna & Wellness místnost
Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

🏳️ EN
18:00 _ IT’S ALL ABOUT EDUCATION READING CLUB
Every Tuesday and Thursday, we will meet to read and discuss together in the It’s All About Education library. We will be focusing on text about autonomous education, non-hierarchical organization of knowledge, and anarchist sharing of future-oriented practices. The Reading Club will be facilitated by Petr Dlouhý and Magdalena J. Härtelova, the curators of the university. The text will be in English, during discussion translation between English and Czech will be available.
 ●
Escape, flee, run away – effugio. The performance explores feelings and emotional changes right before, during and after the self-injury. work is based on a collection of authentic stories of people who have undergone or are undergoing some forms of conscious self-injury. It maps the causes, possible triggers and stressors provoking the feelings of intense sadness, loss of one’s own value, and the feelings of insufficiency, and inducing the urge to punish oneself or simply escape these thoughts and have an empty head for a while.
Dočasná company is a collective of young artists who create a platform for a diverse contemporary concept of art focused mainly on dance and physical theater. Its goal is to change the boundaries between creation for the general public and intellectual art for professional audiences. Besides the traditional work in a theatrical environment Docasná company brings the art out to an atypical environment in the sense of street art and site-specific projects.
 ●
14:00-18:00 _ MATYÁŠ GRIMMICH & ANNA CHRTKOVÁ: OPEN STUDIOS
During the Open Studios the public can visit the studios of the resident collectives, connect with the artists, see them in their work, and discuss their projects and practices.
Anna Chrtková and Matyáš Grimmich dedicate their collective work to “We”, in an (en)large(d) sense of the word. They investigate the potential of art and its broader practices to create “We” as a way to surpass the concept of an individual, to possibly invent new forms of unity on the level of the body, psyche, economy, and politics. Their research builds on the question “What if we are all…?”, which has been leading them to continuously re-define “We” – the types of “W” do we already live and what “We’s” are we overlooking; the ways we relate to the global “We” (we all) and the types of local “We” we create
 ●
14:00-18:00 _ eYeAsAcollecTive: OPEN STUDIOS
During the Open Studios the public can visit the studios of the resident collectives, connect with the artists, see them in their work, and discuss their projects and practices. In the Open Studios eAaCs will offer a Health Bar / Rest Continuum: collective napping & time bending, herbal remedies, flower essences, intuitive processes, listening/breathing/humming, somatic body work.
eYe AS a collecTive is a membranic collaboration between artists Florence Freitag, Lisa Stewart, and the soup of the collective consciousness. Working with embodied sensorial story-telling, experimental vocals, plant/mineral collaborators and metaphysical pratices, EAaCs magic engages feminist, ecological and mythical thematics. More at: www.eyeasacollective.xyz
 ●
14:00-22:00 _ Library & Wellness room
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme