Informace

ONE ANIMAL

Mým záměrem a vášní je porozumět lépe principům pohybu, jež stojí před jakoukoliv formou. Trávím poslední čtyři roky čas testováním rozdílných disciplín, jako je capoeira, box, zápas – grappling.  Hluboce jsem se ponořila do studia Fighting Monkey programu – Fighting Monkey je aplikovaná praxe pro lidský rozvoj prostřednictvím pohybu, kterou založili Linda Kapetanea a Jozef Fruček. Od roku 2002 ji Linda a Jozef rozvíjejí skrze zevrubnou mezidisciplinární pohybovou analýzu. 

 Skrze pozorování prostředí jež nás obklopuje a způsobů našich vzorců chování a myšlení se ve svých lekcích snažím vytvářet pestré situace pro lepší porozumění své individuální biomechanice (nejsme všichni stejní). Osvojit  si přístup ”One animal” (všechny systémy v organismu jsou propojené). Vytvářet systém zpětné vazby pro zdraví našich kloubů (předcházet budoucím zraněním). 

Cílem lekce bude vytvořit prostředí plné podnětů, které nás povzbuzuje k neustálé interakci. Vzbuzuje zápal pro experimentování, objevování a neomezuje proces učení pouze na předem daná řešení. 

V hodinách budeme pracovat na:

Řešení komplexních pohybových situací.

Rozvoji tvořivosti v pohybu a komunikaci.

Porozumění rytmu a koordinaci.

Zlepšení pozornosti a přizpůsobivosti.

Experimentování a rozvoji unikátního individuálního projevu.

Schopnosti spoluprácovat i zdravé soutěživosti.

Kultivaci vzájemné podpory při učení.

Během tohoto setkání bych s Vámi ráda sdílela principy a materiál, jež se stal zásadně důležitý v mém vlastním rozvoji. Ráda bych Vás inspirovala a nechala se inspirovat Vámi. 

Ráda bych pozvala každého, kdo chce experimentovat. Každého s otevřenou myslí a sílou vykročit do neznáma – kdo chce mít mysl objevitele a hledat řešení lepší než dobrá. 

 

Eliška Benešová je tanečnice a pedagožka z ČR. Prošla studiem řady tanečních technik (Taneční konzervatoř Praha, Duncan Centre Konzervatoř, EPDM, Mexiko). Od roku 2017 se pohybově a pedagogicky rozvíjí intenzivním studiem v FM projektu. Společně s Jakubem Zemanem vedou kurzy a dílny pro profesionály i nadšenci napříč disciplínami v České republice i v zahraničí. Věnuje se vlastní umělecké tvorbě. V letech 2016 – 2019 sdílela své zkušenosti ze světa tance a výzkumně vzdělávacího programu Fighting Monkey na Konzervatoři Duncan Centre.

ONE ANIMAL

My intention and passion is better understanding the principles of any movement. I spent the last four years testing different disciplines like capoeira, box, and grappling. Deep dive studying program called Fighting Monkey witch has applied practice human development through movement established by Linda Kapetanea a Jozef Fuček. Since 2002, Linda and Jozef have been developing it through thorough interdisciplinary movement analysis.

Through observing the environment that surrounds us and the ways of our patterns of behavior and thinking, in my lessons, I try to create colorful situations for a better understanding of my individual biomechanics (we are not all the same). Acquire the „One animal“ approach (all systems in the body are interconnected). Create a feedback system for the health of our joints (prevent future injuries).

The goal of the lesson is to create an environment full of overtures that encourages us to interact. It arouses enthusiasm for experimentation, discovery and does not limit the learning process to predetermined solutions.

In classes we are going to work on:

Solution of complex movement situations.

Development of creativity in movement and communication.

Understanding rhythm and coordination.

Improving attention and adaptability.

Experimentation and development of a unique individual expression.

Ability to cooperate and healthy competition.

Cultivating mutual support in learning.

During this meeting, I would like to share with you the principles and material that have become crucial in my development. I would love to inspire you and be inspired by you.

I would like to invite anyone who wants to experiment. Everyone with an open mind and the strength to step into the unknown – who wants to have the mind of the discoverer and seek solutions better than good.

Eliška Benešová is a dancer and teacher from the Czech Republic. She studied several dance techniques (Prague Dance Conservatory, Duncan Center Conservatory, EPDM, Mexico). Since 2017, he has been developing physically and pedagogically through intensive study in the FM project. Together with Jakub Zeman, they lead courses and workshops for professionals and enthusiasts across disciplines in the Czech Republic and abroad. He devotes himself to artistic creation. From 2016 to 2019, she shared her experience in the world of dance and the Fighting Monkey research and education program at the Duncan Center Conservatory.

REZERVACE: lucie@altart.cz

VSTUPNÉ: ZDARMA

● V roce 2021 jsou všechny akce v ALTĚ zdarma! ●

V době pandemie jsme neměli možnost se s vámi potkávat osobně a otevřít ALTU široké veřejnosti. Teď, když je to možné, vám proto chceme být ještě blíž. Rozhodli jsme se, že na naše programy v roce 2021 nebudeme vybírat žádné vstupné, aby mohl přijít opravdu každý. Kulturu všem!