Termíny

24.08.2021 / 19:30
25.08.2021 / 19:30
26.08.2021 / 19:30

Informace

EFFUGIO VOLUME 2

Uniknout, utéct, uprchnout – effugio. Podařilo se vám někdy utéct před vlastní myslí? Vyhrát boj s nutkavě obsedantními myšlenkami? Nebo utéct od velmi intenzivního psychického nátlaku? Víte, jaké to je žít ve světě, kde vás všichni odsuzují za to, že právě toto nedokážete?

Psychická nepohoda – každý se s ní vyrovnává po svém. Co tak nesnesitelného se v životě člověka musí dít, že si vybere zrovna fyzické sebepoškozování, jako cestu, jak psychické nepohodě uniknout?

K sebedestruktivním formám se nejčastěji obracejí mladí lidé. U záměrného fyzického sebepoškozování nejčastěji víme o dívkách od 13 do 17 let. Nejsou však jediné, kdo takto řeší problémy a namísto sebelásky v sobě pěstují sebenenávist. Někteří lidé trpí hraniční poruchou osobnosti, posttraumatickou stresovou poruchu nebo na ně okolí vyvíjí příliš velký nátlak. Jiní mají potřebu to zkusit jen ze zvědavosti.

Práce vznikla na základě sesbíraných autentických příběhů lidí, kteří si vědomým sebepoškozováním prošli nebo stále v nějaké formě procházejí. Mapuje příčiny, možné spouštěče a stresory vyvolávající pocity intenzivního sklíčení, ztráty vlastní hodnoty, pocit nedostatečnosti a vyvolávají potřebu potrestat sebe sama anebo jen od těchto myšlenek. Uniknout a mít na chvíli prázdnou hlavu. Někteří mají jednorázovou zkušenost, pro některé se sebepoškozování stalo rituálem, ke kterému se uchylují při každém náročnější konfrontaci s okolním světem, aby se pak mohli cítit lépe.
Jaký zážitek člověku přináší samotné poškození jeho vlastní tělesné stránky? Jak velkou cítí při tom bolest, pokud vůbec? A co se děje potom?

Původní inscenace Effugio se věnovala hlavně příčinám a okolnostem, které v člověku vyvolávají určité emoce, mají vliv na utváření sebeúcty a vedou jej k záměrnému sebepoškozování. Effugio volume 2 se zaměřuje hlouběji na pocity a emoční i fyzické proměny těsně před, během a po samotném ublížení si.

Je důležité si uvědomit že člověk, který se sebepoškozuje chce problémy řešit. Ale neví jak.
Cestou k uzdravení je lidem porozumět, ne je kritizovat!

Dočasná Company se skládá ze skupiny umělců, jejichž role se v uskupení může s jednotlivými projekty proměňovat – každý může být tvůrce, interpret, lektor, dramaturg, produkční… Vytváří platformu různorodému současnému pojetí umění se zaměřením především na tanec a fyzické divadlo. Jeho cílem je rozmělnit hranice mezi tvorbou pro širokou veřejnost a intelektuálním uměním pro odborné publikum. Mimo tradiční tvorbu v divadelním prostředí vynášíme tvorbu do netypického prostředí ve smyslu pouličního umění a site-specific projektů.

Koncept, choreografie: Natálie Podešvová
Dramaturgie: Jana Stárková
Zvuková režie: Jan Vaniš
Light desing: Jan Poš
Scéna a kostýmy: Veronika Traburová
Animace: Adéle Križovenská
Interpretace: Katarína Hudačková, Jana Maroušková, Natálie Vacková, Adéla Voldrábová, Jan Homola, Arman Kupelyan, Jan Štrachal
Produkční: Natálie Matysková, Natálie Podešvová

Za podpory Studia Alty a HAMU.

Ve všech hracích dnech, tedy 24. – 26. 8. vždy v čase 14:00 – 18:00, otevíráme také Effugio volume 2 multimediální výstavu. Přijďte spočinout, bloumat po vlastní duši, koukat se nebo zavřít oči, poslouchat, číst a vnímat téma sebepoškozování. V krajině, kde se pak odehrává samotné představení.

Tvůrci: Adela Križovenská, Natálie Podešvová, Jan Poš, Veronika Traburová, Jan Vaniš

Foto: Anna Benháková


ENGLISH VERSION

Escape, flee, run away – effugio. Have you ever escaped your own mind? Have you battled obsessive thoughts? Or run away from very intense psychological pressure? Do you know what it is like to live in a world where everybody judges you because you cannot do all that?

Mental discomfort – everyone deals with in their own way. What so unbearable must happen in people’s lives that they choose self-harm as a way of escaping mental discomfort?

Self-destructive behaviour occurs most often in young people. We know that girls aged 13 to 17 are extremely prone to intentional physical self-harm. But they are not the only ones who get to solve their problems in this way, fostering self-loathing instead of self-love. Some people suffer from borderline personality disorder, post-traumatic stress disorder or their environment puts too much pressure on them. Others want to try it out of curiosity.

This work is based on a collection of authentic stories of people who have undergone or are undergoing some forms of conscious self-injury. It maps the causes, possible triggers and stressors provoking the feelings of intense sadness, loss of one’s own value, and the feelings of insufficiency, and inducing the urge to punish oneself or simply escape these thoughts and have an empty head for a while. Some of these people have a one-time experience, for some self-harm has become a ritual to which they resort every time they are confronted with the outside world, just to feel better.
What kind of experience do you get when you harm your own body? How much pain do you feel, if any? And what happens next?

The origin dance installation Effugio was focused generally on causes and circumstances that evoke certain emotions which influence formation of self-esteem and lead to self-harming. Effugio volume 2 goes deeper to feelings and emotional changes right before, during and after the self-injury.

It is important to realise that a person who self-harms wants to solve the problem. But does not know how. The only way to healing is to understand people, not to criticise them!

Dočasná company is a collective of young artists who create a platform for a diverse contemporary concept of art focused mainly on dance and physical theater. Its goal is to change the boundaries between creation for the general public and intellectual art for professional audiences. Besides the traditional work in a theatrical environment Docasná company brings the art out to an atypical environment in the sense of street art and site-specific projects.

Concept, choreography: Natálie Podešvová
Dramaturgy: Jana Stárková
Sound direction: Jan Vaniš
Lighting design: Jan Poš
Sets and costumes: Veronika Traburová
Animation: Adéle Križovenská
Performers: Katarína Hudačková, Jana Maroušková, Natálie Vacková, Adéla Voldrábová, Jan Homola, Arman Kupelyan, Jan Štrachal
Production managers: Natálie Matysková, Natálie Podešvová

With the support of Studio Alta and HAMU.

We open the Effugio volume 2 multimedia exhibition on all show days (August 24 – 26), always from 14:00 to 18:00. Come to experience it, wander your own soul, look or just close your eyes, listen, read and perceive the subject of self-harm. In the landscape where the performance itself takes place.

Creators: Adela Križovenská, Natálie Podešvová, Jan Poš, Veronika Traburová, Jan Vaniš

Photo: Anna Benháková


► INFORMACE PRO DIVÁKY

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření.

VSTUPENKY: https://goout.net/cs/effugio-volume-2/szfnerr/

● V roce 2021 jsou všechny akce v ALTĚ zdarma! ●

V době pandemie jsme neměli možnost se s vámi potkávat osobně a otevřít ALTU široké veřejnosti. Teď, když je to možné, vám proto chceme být ještě blíž. Rozhodli jsme se, že na naše programy v roce 2021 nebudeme vybírat žádné vstupné, aby mohl přijít opravdu každý. Kulturu všem!