Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
18. 9.

15:00-17:30 Barvolam: Jamming * #workshop

18:00-20:00 [The Savages]: Consent Games & Money Burning Ritual * #workshop

20:30-22:00 Cassie Thornton & Christian Nagler * #workshop
____________
15:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost #open_hours

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
15:00 _ Barvolam: Jamming
V Jammingu jde o hodně. Jde o představivost, toleranci a chuť vytvořit společně převratné výtvarné dílo. Prolomit hranice světů mezi neurodiverzními umělkyněmi a umělci a těmi „postiženými” akademickým vzděláním. Projekt chce dokázat, že několik malířek a malířů se může hravě podělit o jedno plátno a že lidé s nálepkou „mentální hendikep” i ti bez ní nemusí žít v oddělených světech.
Barvolam je malá nezisková organizace. Od roku 2016 vytváříme příležitosti pro setkání a spolupráci mezi neurodiverzními umělkyněmi a umělci a těmi, kteří jsou „postižení” výtvarným akademickým vzděláním. Věříme, že stejně tak, jako je důležité pro neurodiverzní umělkyně a umělce mít možnost rozvíjet kreativitu a svůj výtvarný projev, je to důležité i pro celou naši společnost. https://barvolam.cz/
18:00 _ The Savages of the 2nd and 3rd World: Consent Games & Money Burning Ritual
Společný nedělní workshop bude rozdělen do dvou částí. Zsofiin příspěvek se bude soustřeďovat na otázky: Jak si říct o to, co chceme? Jak se odnaučit svoje (sebe)represivní návyky? Po této hře na konsent povede Julio rituál pálení peněz, jehož se mohou účastníci také zúčastnit, a začne diskuzi o (i)moralitě dluhů.
Savages of the 2nd and 3rd World je název kolektivu Zsofie Samodai a Julia Linares. Zsofia Samodai je somatická pracovnice pracující s tělesnými praxemi uvědomování si, které se snaží nastolovat konsensuálnější a radostnější svět. Zsofia vystudovala meditační praktiky ze sociologických, neurovědních i praktických perspektiv a zkoumá různé způsoby lokalizace a ztělesňování vědomostí. Julio Linares je aktivistický a ekonomický antropolog z Guatemaly. V současné době se, v rámci berlínského projektu Circles UBI, zabývá rozhraním mezi univerzálním nepodmíněným příjmem, přímou demokracií a p2p technologiemi. Mimo to slouží na postu Social Outreach v organizaci Basic Income Earth Network.
20:30 _ Cassie Thornton & Christian Nagler: Introduction
Cassie Thornton, zakladatelka virálního protokolu decentralizované zdravotní péče The Hologram a umělkyně za projektem Feminist Economics Department, představí spolu s Christianem Naglerem, etnografem Silicon Valley, skoro dvacet let společné spolupráce. V tomto vstupu začnou pojmenovávat hegemonie, které dodávají jejich, a podobným, projektům kontext a naléhavost.
Cassie Thornton je umělkyně a aktivistka, která se snaží vytvářet “safe space” pro neznámo, neposlušnost a pro nečekanou kolektivitu. Používá k tomu sociální praxe jako například institucionální kritiku, povstaleckou architekturu a “léčivé modality” jako hypnózu nebo jógu, aby s jejich pomocí nacházela měkká místa v tvrdém povrchu kapitalistického života. Cassie vynalezla alternativní grassroots rating bankovního kreditu pro přeživší gentrifikace, hypnotizovala manažeri hedgeových fondů, vytvářela prstové obrázky malované špínou sebranou v bankovních pobočkách, obdarovávala šmelinářské bankéře prokletými obrazy a učila joginy feministickou ekonomiku (a naopak) (feministieconomicsdepartment.com) Christian Nagler se posledních sedm let věnoval etnografickému výzkumnému projektu v Silicon Valley, kde se zabýval think tanky, diskuzemi a komunitami, které udávají krok současnému centru technologického světa. V knize, která bude východiskem tohoto projektu, ukazuje, jak se strukturovaný úzus ideologií Silicon Valley -jako kvantifikovatelnost osobnosti, singulatarianismus, financializace společenského blahobytu (UBI), blockchain/kryptoměny, startupová kolonizace a firmy operující pod vlajkou rizikového-rozvojového kapitalismu jako orgány kulturní produkce- dostává do současnosného kybernetického diskurzu, který se stal světovým i historickým systémem hrajícím roli setu nezáměrných řešení na problémy krize sociální reprodukce, které vyvstaly z našeho obratu k finančně/rasovému kapitalistickému neoliberalismu. (christianrileynagler.substack.com)
15:00-22:00 _ Knihovna & Wellness místnost
Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

15:00 _ Barvolam: Jamming
There is a lot at stake in Jamming. It requires imagination, respect, and a desire to collectively create a groundbreaking piece of Art. It breaks the boundary between the world of neurodivergent artists and the world of artists “disabeled” by academic education. The project wants to prove that several painters could easily share one canvas, and that people labeled as “mentally handicapped” and those without this label don’t have to live in separate worlds.
Barvolam is a small non profit organization. Since 2016, we create encounters between neurodivergent artists and those “disabeled” by academic art education. We believe that it is equally important for neurodivergent artists to have an opportunity to develop their creativity and artistic practice, as it is for our whole society. https://barvolam.cz/
18:00 _ The Savages of the 2nd and 3rd World: Consent Games & Money Burning Ritual
Sunday’s joint workshop will be split into two parts. Zsofia’s contribution focuses on the questions: How to ask for what we want? How to unlearn our (self)oppressive habits? After the consent game, Julio will perform a money burning ritual, and ask participants to join in if they so wish to, and start a discussion into the morality of debt.
Savages of the 2nd and 3rd World is Zsofía Samodai and Julio Linares. Zsofia Samodai is a somatic practitioner working with bodily practices of awareness in order to bring about a more consensual and joyful world. She has studied meditation practices from sociological, neuroscientific & praxis-oriented perspectives, researching the different ways in which knowledge is localized and embodied. Julio Linares is an activist and economic anthropologist from Guatemala, currently exploring the intersection of basic income, direct democracy and p2p technology with the CirclesUBI project in Berlin. He serves as Social Outreach for the Basic Income Earth Network.
20:30 _ Cassie Thornton & Christian Nagler: Introduction
Cassie Thornton, the artist behind viral Hologram protocol for decentralized health care and the Feminist Economics Department, and Christian Nagler, the Silicon Valley ethnographer, will introduce the almost two decades of their collaborations. They will begin to address the hegemonies that give their projects, and others like it, context and urgency.
Cassie Thornton is an artist and activist who makes a “safe space” for the unknown, for disobedience, and for unanticipated collectivity. She uses social practices including institutional critique, insurgent architecture, and “healing modalities” like hypnosis and yoga to find soft spots in the hard surfaces of capitalist life. Cassie has invented a grassroots alternative credit reporting service for the survivors of gentrification, has hypnotized hedge fund managers, has finger-painted with the grime found inside banks, has donated cursed paintings to profiteering bankers, and has taught feminist economics to yogis (and vice versa). (feministieconomicsdepartment.com) Christian Nagler has been conducting an ethnographic research project in Silicon Valley for the past seven years, investigating the think tanks, discourses, and communities of practice that currently define the historical center of the tech world. The book manuscript he has been writing out of this project argues that a structuring set of Silicon Valley ideologies – quantified self; singulatarianism; financialization of social welfare (UBI); blockchain/crypto; startup settlerism; and venture capital firms as organs of cultural production – represent the current manifestations of the legacy of cybernetic discourse, which has emerged as a world-historical system because of its role as a set of unintended solutions to the crisis of social reproduction spurred by financial/racial capitalism’s neoliberal turn. (christianrileynagler.substack.com)
15:00-22:00 _ Library & Wellness room
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme