Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
11. 9.

~

18:00-18:30 Otevření Univerzity ⁂ University Opening *

19:00-19:30 Wellnessssseskupení *

19:45-20:30 Matyáš Grimmich & Anna Chrtková *

20:45-21:30 eYeAsAcollecTive (Lisa Stewart & florence freitag) **
21:45-23:00 Tarot for the university *

____________
18:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
18:00 _ OTEVŘENÍ UNIVERZITY
Slavnostní otevření volné univerzity bude i prvním dnem našeho kolektivní týdenního pátrání zkoumání tématu Zdraví. Zveme vás na představení dvou rezidentských uměleckých skupin, společný relax, drink a na start společného představování si možných budoucností.

19:00 _ WELLNESSSSESKUPENÍ
Pro It’s All About Education… Again vytvořilo Welnesssseskupení dezignovaná prostředí k odpočinku rozmístěná po prostoru Studia ALTA. V rámci otevírací ceremonie tato místa aktivují v performance Wellness educational listening to ourselves, rest and peace.
Můžeme být někde jinde, než tam, kde právě jsme? Sdílení vědění a vzájemné učení může být nádherným společným prožitkem kolektivní moudrosti. Edukační proces nás spojuje, prostor pro vzdělávání vychází ale nejen z možnosti a schopnosti poslouchat, ale také naslouchat sobě navzájem, svému prostředí, sobě samým, svým tělům. Vzdělávání není jen o rozšiřování znalostí, ale i intuici, emocionalitě, tělesnosti, vzájemnosti a (rozšiřte sami).
Wellnesssseskupení je umělecký kolektiv z Ústí nad Labem a Brna. Společně vytváří prostory pro péči, jejíž nutnost je v pozdním kapitalismu stále větší. Snaží se tak adresovat potřebu společenské změny a proměny zvyšující se nerovnosti, nejistoty a zranitelnost skrze kolektivitu/konektivitu, sílu jedince i společnosti, i skrze propojení našich těl pomocí vědomé smyslové vnímavosti.

19:45 _ ANNA CHRTKOVÁ & MATYÁŠ GRIMMICH
Workhop strouhani jako zbavovani se ambici být My. Rozšířené My cítíme jako objekt touhy a nevyhnutelnou budoucnost (jako alternativu světa v neustálé ekologické, patriarchální, ekonomické či kapitalistické krizi), současně vnímáme jeho extrémní požadavky na jedince. Vnímáme, že bytí My vyžaduje jistou sebedestrukci a odevzdání se, ztrátu sebe sama a své tělesné a psychické integrity. I přes všechnu bolest či zmatení, kterou nám to může způsobit, chceme tuto ztracenost v My dosáhnout a chceme nalézt způsoby, jak si ztrátu sebe pořádně užít.
Anna Chrtková a Matyáš Grimmich se ve své společné tvorbě věnují „my“ v širokém slova smyslu. Hledají potenciál umění a jeho širší praxe ve vytváření My jako překračování konceptu jedince a možného vynalézání nových forem jednot na úrovni těla, psychiky, ekonomiky nebo politiky. Jejich výzkum provází otázka “What if we are all..?” [Co když jsme my všichni….?] která je vede k neustálé redefinici My – v jakých typech My žijeme a jaké způsoby My přehlížíme; jak se vztahujeme k celoplanetárním My (my všichni*všechny) a jaké tvoříme lokální typy

20:45 _ eYeAsAcollecTive (LISA STEWART & FLORENCE FREITAG)
V průběhu naší rezidence chceme pozvat účastníky, aby se spolu s námi ponořili do různých křižovatek vědomostí, které jsme po několik posledních let sbíraly: od různých druhů tělesných metod, naší spolupráce s rostlinou říší, metafyzických světů, přes experimentálních somatických hlasových cvičení, vyprávění příběhů, až po pletení nádob a další sensoriální rukodělbu. Z této sdílené soupravy metod vytvoříme společně s lidskými a dalšími účastníky otevřenou síť pro utváření nových forem.
eYe AS a collecTive je membranickou spoluprací umělkyň Florence Freitag, Lisy Stewart a polévkou kolektivního vědomí. Skrze ztělesnění, sensoriální narace příběhů, experimentální vokalizaci, spolupráci s rostlinami a minerály a pomocí metafyzických praktik se EAaCs zabývá feministickými, ekologickými a mytickými tématy. Více na www.eyeasacollective.xyz

21:45 _ TAROT FOR THE UNIVERSITY
Workshop nabídne kolektivní tarotové čtení jako možnost společně reflektovat možné proměny uměleckých praxí a s nimi spojených vědomostí. Na místo věštění se budeme soustředit na prostředky naší imaginace a skupinového přemýšlení, na základě kterého budeme vytvářet obraz budoucnosti, ve které bychom chtěli žít, a hledat cesty, kterými k ní dojít.
Petr Dlouhý by mohl být nazýván jako kurátor, výzkumník, producent a kulturní pracovník. Možná je ale zajímavější na něj nahlížet jako na hostitele, pozorného naslouchatele nebo jako vlákno, které vytváří spojení mezi aktéry a aktérkami na umělcké scéně a zaštiťuje různorodé procesy přesunu vědomostí a praxí. Též je možné ho vnímat jako pašeráka, který vchází do institucionálních rámců svým neformálním přístupem a snaží se dávat prostor těm, kteří stojí na okraji oficiálních struktur 🌱

18:00-22:00 _ KNIHOVNA A WELLNESS MÍSTNOST
Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

18:00 _ UNIVERSITY OPENING
The opening day of the free university will also be the first day of our collective week-long investigation into the topic of Health. We invite you to hear from the two resident collectives, relax together, have a drink with us, and start imagining possible futures together.

19:00 _ WELLNESSSSESKUPENÍ
For It’s All About Education… Again, the Wellnesssseskupeni collective has created environments in Studio ALTA designated for rest. As part of the opening ceremony, they will activate these spaces with their performance Wellness Educational Listening to Ourselves, Rest, and Peace. Together with the visitors, they’ll be asking: Can we be somewhere else than where we currently are? The sharing of knowledge and teaching each other can become a beautiful shared experience of collective wisdom. The education process can connect us. However, the space for education grows not only from the possibility and ability to listen to somebody, but to listen to each other, to our environment, to ourselves, to our bodies. Education is not only about broadening your knowledge, it is also about intuition, emotionality, physicality, togetherness, and about broadening our selves.
Wellnesssseskupení is an artist collective from Ústí nad Labem and Brno. Together, they create spaces for care, the necessity for which is bigger and bigger in late capitalism. They aim to address the need for social change and for transformation of the growing inequality, instability and vulnerability by the way of collectivity/connectivity, the strength of an individual and of society, and by the way of interweaving of our bodies with the help of conscious sensory sensibility.

19:45 _ ANNA CHRTKOVÁ & MATYÁŠ GRIMMICH
We see the (en)large(d) “We” as a subject of desire and as the inevitable future (as an alternative to our world that is in a constant ecological, patriarchal, economic and capitalist crisis). At the same time we are aware of its extreme demands on the individual. We feel that in order to be “We” a certain self-destruction and submission is necessary, we have to lose ourselves and our bodily and psychic integrity. Despite the pain or confusion that this loss might bring, we want to reach this dissolving into “We” and to find ways how to make this loss real fun.
Anna Chrtková and Matyáš Grimmich dedicate their collective work to “We”, in an (en)large(d) sense of the word. They investigate the potential of art and its broader practices to create “We” as a way to surpass the concept of an individual, to possibly invent new forms of unity on the level of the body, psyche, economy, and politics. Their research builds on the question “What if we are all…?”, which has been leading them to continuously re-define “We” – the types of “W” do we already live and what “We’s” are we overlooking; the ways we relate to the global “We” (we all) and the types of local “We” we create

20:45 _ eYeAsAcollecTive (LISA STEWART & FLORENCE FREITAG)
Over the course of our residency, we would like to invite participants to dive with us into different crossroads of knowledge bases we have been gathering over the last years, from a variety of embodied practices, collaborations with the plant kingdom, metaphysical realms, somatic experimental voicework, channeled storytelling, vessel weaving and sensorial craftings. From this shared toolkit we will form our open web, on which we will spin new shapes collectively in collaboration with participants both non-human and human.
eYe AS a collecTive is a membranic collaboration between artists Florence Freitag, Lisa Stewart, and the soup of the collective consciousness. Working with embodied sensorial story-telling, experimental vocals, plant/mineral collaborators and metaphysical pratices, EAaCs magic engages feminist, ecological and mythical thematics. More at: www.eyeasacollective.xyz

21:45 _ TAROT FOR THE UNIVERSITY
The workshop proposes a collective tarot reading as an opportunity to reflect together on the possible transformations of the artistic practices and the inherent knowledge that comes along with them. Even though we won’t predict the future, we will use the tools of co-thinking a co-imagining to design a possible way how to make it to the future, where we would like to live and search for strategies how to make it happen.
Petr Dlouhý could be perceived as a curator, researcher, producer and culture organizer. Yet, he would rather call himself a host, an attentive listener or a mycelium that creates connections and facilitates the cross-pollination of knowledge and practices. Or one could see him even as a smuggler, who subverts the institutionalized order with an informal approach while trying to support those who are not recognized by the official structures 🌱.

18:00-22:00 _ LIBRARY & WELLNESS ROOM
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme