Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
25. 9.

~

15:00-17:00 Lenka Belháčová: Moderní sebeobrana * #training

17:30-19:30 Mothers Artlovers: Staying with the Wound * #lecture

20:00-21:30 Olesia Onykiienko: Introduction #lecture
____________
15:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost #open_hours

15:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge #open_hours

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
15:00 _ Lenka Belháčová: Moderní sebeobrana
Moderní sebeobrana je kolektivem instruktorů a instruktorek, který nabízí komplexní přístup k sebeobraně. V rámci univerzity se společně s nimi budeme učit, co vůbec znamená někoho uhodit nebo dostat ránu a jak se ozvat, když se nám něco nelíbí.
Výcvikem bude provázet Lenka Belháčová.
18:00 _ Mothers Artlovers: Staying with the Wound
Mothers Artlovers je skupina vizuálních umělkyň, teoretiček, kurátorek a aktivistek – matek, která reaguje na specifické zkušenosti, problémy a potřeby matek a pečujících osob, pohybujících se v uměleckém provozu. Kromě podpůrné funkce a mapování umění věnující se rodičovství, řeší skupina také politickou a institucionální rovinu této problematiky. Cílem Mothers Artlovers je vytvořit svět umění, který bude vstřícnější potřebám rodičů a lidí pečujících o děti i kohokoliv jiného. (Mothersartlovers.tumblr.com)
20:00 _ Olesia Onykiienko: Introduction

Při tomto setkání představí Olesia Onykiienko návštěvníkům svoji uměleckou praxi a promluví o tom, jak se mění a vyvíjí s jejím každodenním životem a aktivismem během války na Ukrajině.

Olesia Onykiienko (NFNR platforma) je ukrajinskou elektronickou hudebnicí, kurátorkou platformy Women’s Sound a členkou Institute of Sound, divadelní skladatelkou a vokalistkou. Olesia nejradši vytváří hudební textury s bohatými barvami tónů, ráda pracuje s frekvencemi, vystupuje živě a utváří svou hudbou nový prostor. Svůj zvuk staví s pomocí modulárních vst na mikro-specifických rozdílnostech a modulacích, které spojuje se svoji další vášní, industriálními nahrávkami z plenéru, a vytváří tak mnohovrstvé struktury. Od začátku války na Ukrajině se Olesia Onykiienko rozhodla zůstat ve své zemi a aktivně pomáhat těm, kteří Ukrajinu brání, sběrem dotací a organizací pomoci ze zahraničí. Olesija tak dnes popisu svoji praxi takto: “Tahle válka, kterou si Ukrajina prochází, přispěla k rozkvětu důstojnosti, síly, kuráže, lidskosti, obětování se v tomto světě. Ano, válka nám ukázala zuřivou krutost, kterou si před ní bylo těžké představit, ale poodhalila nám také nepopsatelnou krásu lidí.”

15:00-22:00 _ Knihovna & Wellness místnost

Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.

15:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

Kdykoliv během univerzitního dne se budete moci na akcích nebo v knihovně setkat s Terezou Silon. Tereza vás bude v průběhu tří týdnů ve své funkci “Organizátor*ka kolektivního archívu a vodič tacitního poznání” vítát ke konverzacím a sdílení okolo JAKÝCHKOLIV věcí co jste se naučily*i buďto skrze přímou participaci na jednotlivých blocích IAAE nebo skrze reflexi na témata byť jen vágně přilehlá nebo skrze tacitní vědění přicházející skrze pohyb ve fyzickém prostoru sdíleném s jinými těly z masa, kostí, elektřiny, hormonů, orgánů, společenského podmiňování a vědomostí… Bude nahrávat a zapisovat rozhovory a/nebo poznámky či kreslit zatímco budete sdílet. Toto je také ponoukání k tomu, abys psal*a své poznámky a kdykoliv budeš cokoliv chtít sdílet, můžes je okopírovat nebo oskenovat a věnovat Tereze na začátku dalšího dne. Zahrň do nich své intelektuální/smyslové/emoční objevy.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

15:00 _ Lenka Belháčová: Modern Self-Defence
Modern Self-Defence is a collective of instructors offering a comprehensive approach to self-defence. Together with them, we will learn what it means to hit someone or get hit and how to speak up when we don’t like something.

The training will be facilitated by Lenka Belháčová.

18:00 _ Mothers Artlovers: Staying with the Wound
Mothers Artlovers is a collective of visual artists, theoreticians, curators, and activists – mothers, that reacts to the specific experiences, problems, and needs of mothers and caretakers working within the art industry. Apart from its support function, the collective maps parenthood-oriented art works as well as engages in the political and institutional aspects of these issues. The goal of Mothers Artlovers is to create an Art World more forthcoming to the needs of parents and people caring for children or others. (Mothersartlovers.tumblr.com)
20:00 _ Olesia Onykiienko: Introduction

In this session, Olesia Onykiienko will introduce her artistic practice and how it changed and developed with her everyday and activism in the war in Ukraine. 

Olesia Onykiienko (NFNR platform) is a Ukrainian electronic musician, curator of Women’s Sound platform and member of the Institute of Sound, theatrical composer and vocalist.

Olesia enjoys creating textures rich with timbres, working with frequencies, performing live and working with space. She constructs the sound from micro specifications and modulations with modular vst and combines them with another passion – industrial field-recordings, creating multi-layered textures. Since the start of full-scale war Olesia Onykiienko stays in Ukraine and actively helps the defenders of Ukraine, collecting donations and arranging supplies from abroad. Olesia’s practice in her own words: “This war we are going through in Ukraine has already contributed to the blossom of dignity, strength, courage, humanity, sacrifice in the world. Yes, it shows wild cruelty that was impossible to imagine before, but it also shows the indescribable beauty of people.“

15:00-22:00 _ Library & Wellness Room
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in.
15:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

At any point during the university day, visitors will be able to connect with Tereza Silon at the session or in the library. Tereza, in their function of “Organizer of the collective archive and a conductor of tacit knowledges”, would like to talk to you about ANYTHING that you learnt either through direct participation on individual sessions or through reflection on topics even vaguely related or through tacit knowledge coming to you through moving in a  physical space with other bodies of flesh, electricity, hormones, organs, conditionings and of knowledges…She will be recording your interviews or writing notes or drawing as you exchange. You are also encouraged to write down your own notes and if you desire to scan or copy them and to pass them onto her before at the start of the following day. Include your intellectual/sensorial/emotional findings. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme