Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
17. 9.

~

15:00-16:30 Anna Línová: Koulelo se * #1:1_session – ZRUŠENO/CANCELED

16:00-18:00 eYeAsAcollecTive: Embodied Food Journey ** #workshop

18:30-20:00 Sára Märc: Gastronomical multi-species intimacy – eating well (with) Others I. * #dinner

20:00-22:00 Matyáš Grimmich & Anna Chrtková * #workshop
____________
15:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost ⁂ Library & Wellness room #open_hours

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
15:00 _ ANNA LÍNOVÁ: KOULELO SE – ZRUŠENO
„Asi jsme se nikdy nepotkali.” “Můžeme být jenom zticha, nebo mluvit a já Ti věnuji svůj čas.”

“V ruce držím měkký balón. Můžu se tě dotknout?“ Koulelo se je setkání o pozornosti, čase a dotyku. Koulelo se je praktikum na pokračování.

Setkání je nabídkou pro 3 účastníky, se kterými se potkám jednotlivě, se kterými se setkám jednotlivě, s jedním po druhém. Během tohoto setkání nabídnu účastníkovi 15 minutovou masáž balónem/zdravotním overballem. Během setkání se nemluví. Závěr setkání končí otázkou: Jak se má on/ona a jak se mám já? Po odpovědi ji/ho pozvu si vzít míč sebou a posunout tuto zkušenost jinému člověku, který mu dá svolení. Balón tak může putovat mezi účastníky, i mimo Altu, do konce ukončení Univerzity 1. října. S balónem bude putovat i písemný popis kroků, jak toto patnácti minutové věnování plné pozornosti praktikovat a kam se má balón vrátit. Našimi otázkami bude: Jak se s někým cizím i blízkým můžu setkat? Jak můžu praktikovat věnování pozornosti a naslouchání? Jak u tohoto věnování pozornosti zůstávám pozorností i u sebe?

Anna Línová vystudovala osmiletou Taneční konzervatoř, následně VŠMU v oboru pedagogika klasického tance a pár let později obor Infant Developmental Movement Education ve škole Body-Mind Centering®. Výrazný kontrast v obsahu, ale zejména v přístupu ke vzdělávání na těchto školách výrazně ovlivnil její postoje a myšlení o vztazích různého druhu, a tím i její interpretační, pedagogickou a osobní praxi.
16:00 _ eYeAsAcollecTive: EMBODIED FOOD JOURNEY
Během Ztělesněného dobrodružství s jídlem se budou návštěvníci – při tom, jak se nám bude v těle asimilovat zkonzumované jídlo – moci ponořit do zkoumání archetypálních frekvencí jídla, vciťovat se do pohybů, zvuků i témat k psaní.
eYe AS a collecTive je membranickou spoluprací umělkyň florence freitag, Lisy Stewart a polévky kolektivního vědomí. Skrze ztělesnění, sensoriální narace příběhů, experimentální vokalizaci, spolupráci s rostlinami a minerály a pomocí metafyzických praktik se EAaCs zabývá feministickými, ekologickými a mytickými tématy. Více na www.eyeasacollective.xyz
18:30 _ SÁRA MÄRC: GASTRONOMICAL MULTI-SPECIES INTIMACY – EATING WELL (WITH) OTHERS I.
Gastronomická, mnoho-druhová intimita je společnou večeří pro všechny návštěvníky. Jídelní stůl se při ní stává vztahovým a performativním prostorem, ze kterého rostou etické a gastronomické otázky na to, jak se vztahujeme k ostatním. Jsme tím, co jíme, ale i my se můžeme ocitnout na meníčku. Společně budeme přemýšlet nad tím, jak je možné se dobře najíst spolu s jinými než lidskými účastníky. Budeme přetvářet způsoby sdílení. Otevřeme oči politice života a umírání na jídelním stole. Každá večeře bude trvat 1-2 hodiny a bude se při ní podávat jídlo mimo jiné i pro lidi. Budeme společně vařit vegetariánské, skoro veganské, jídlo, z čehož některé bude zajištěné dumpster divingem z předcházejícího večera.
Během první večeře společně vytvoříme osobní-komunální kuchařku. Každá z účastnic/účastníků je pozván/a, aby k večeři přinesl/a svoji nejoblíbenější surovinu na vaření a společně o nich budeme přemýšlet a stávat se jimi. Z toho, co najdeme na stole, také vyrobíme semínkové bomby pro lepší budoucnost.
Sára Märc vychází z divadelního ~ hereckého prostředí, ale již delší dobu přelévá svou pozornost a tvůrčí energii do dalších (ne)uměleckých forem, mezi nimiž volně proplouvá. Jedním ze zásadních procesů přemýšlení a vztahování se je jí kurátorská a dramaturgická praxe. Rešerše v rovinách uměleckého výzkumu je pak jejím zásadním tvůrčím postupem.
20:00 _ MATYÁŠ GRIMMICH & ANNA CHRTKOVÁ: WORKSHOP
V tomto workshopu uzavřou Matyáš s Annou svoji rezidenci ve Studiu ALTA, během které zkoumali to, co se ztrácí, když se stáváme z jedince rozšířeným My. Rozšířené My cítíme jako objekt touhy a nevyhnutelnou budoucnost (jako alternativu světa v neustálé ekologické, patriarchální, ekonomické či kapitalistické krizi), současně vnímáme jeho extrémní požadavky na jedince. Vnímáme, že bytí My vyžaduje jistou sebedestrukci a odevzdání se, ztrátu sebe sama a své tělesné a psychické integrity. I přes všechnu bolest či zmatení, kterou nám to může způsobit, chceme tuto ztracenost v My dosáhnout a chceme nalézt způsoby, jak si ztrátu sebe pořádně užít.
Anna Chrtková a Matyáš Grimmich se ve své společné tvorbě věnují „my“ v širokém slova smyslu. Hledají potenciál umění a jeho širší praxe ve vytváření My jako překračování konceptu jedince a možného vynalézání nových forem jednot na úrovni těla, psychiky, ekonomiky nebo politiky. Jejich výzkum provází otázka “What if we are all..?” [Co když jsme my všichni….?] která je vede k neustálé redefinici My – v jakých typech My žijeme a jaké způsoby My přehlížíme; jak se vztahujeme k celoplanetárním My (my všichni*všechny) a jaké tvoříme lokální typy
15:00-22:00 _ Knihovna & Wellness místnost
Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

15:00 _ ANNA LÍNOVÁ: KOULELO SE – CANCELED
“I don’t think we have ever met.” “We can be just silent, or we can talk and I’ll give you my time.” “I’m holding a soft ball in my hands. Can I touch you?” Koulelo se [It Is Rolling] is an encounter about attention, time, and touch. Koulelo se is an ongoing praxis.
This encounter is an invitation for 3 participants that I’ll meet individually, one by one. During the session, I’ll offer the visitor a 15 minute-long massage using an exercise ball. We are not going to talk during the session. The encounter will end with a question: How are they and how am I? After an answer, I’ll invite them to take the exercise ball with them and pass the entire experience onto another person that will consent to it. In this way, the ball can travel from one visitor to another, even outside of Studio Alta, for the whole duration of the university, that is until October 1st. A written step-by-step manual for the massage session will be traveling together with the ball to help participants practice this encounter full of attention. It’ll include instructions on when and where to return the ball. The questions leading this experience are: How can we encounter a stranger or somebody close to us? How can we practice giving attention and listening? While giving attention, how can I remain attentive to myself as well?
Anna Línová studied the eight years-long Dance conservatory and subsequently classic dance education at the University of Arts in Bratislava as well as Infant Developmental Movement Education at the Body-Mind Centering ® school. The serious contrast in the content and even more so the approach to education at the three educational facilities has influenced her stance and ideas around relationality of different kinds, and with it also her interpretative, pedagogical, and personal practice.
16:00 _ eYeAsAcollecTive: EMBODIED FOOD JOURNEY
In the Embodied Food Journey, the visitors will be exploring archetypal frequencies found within food, sensing into movement, voice or writing prompts, as the food assimilates within our bodies.
eYe AS a collecTive is a membranic collaboration between artists florence freitag, Lisa Stewart, and the soup of the collective consciousness. Working with embodied sensorial story-telling, experimental vocals, plant/mineral collaborators and metaphysical pratices, EAaCs magic engages feminist, ecological and mythical thematics. More at: www.eyeasacollective.xyz
18:30 _ SÁRA MÄRC: GASTRONOMICAL MULTI-SPECIES INTIMACY – EATING WELL (WITH) OTHERS I.
Gastronomical Multi-Species Intimacy is a free dinner open to all participants. The dinner table is a relational and performative space where ethical and gastronomical questions grow about the ways to approach others. We are what we eat, but we are also on the menu. Let’s consider how to eat well with more-than-human others. Let’s reshape the way we share. Let’s open our eyes to the politics of life and death at the table. The dinner will take 1-2 hours and include some food for humans. We will cook together, vegetarian food on the way to veganism, some outsourced from dumpster diving the evening before.
During the first dinner, we will create our personal <> communal cookbook. Every participant will be asked to bring her/his favorite ingredient and think_become with it. From what we find on the table, we will also prepare seed bombs for better future.
Sára Märc comes from a theater ~ acting background but for a long time now, her main focus and creative energy has been dedicated to other (non)artistic forms, between which she freely flows. Curatorial and dramaturgical practice have been one of the core processes to think and relate for her. One of the key creative processes has then been artistic research.
20:00 _ MATYÁŠ GRIMMICH & ANNA CHRTKOVÁ: WORKSHOP
In this workshop, Matyáš and Anna will conclude their residency at Studio ALTA during which they have been investigating the things we have to shed in order to turn from an individual to “Us”. We see the (en)large(d) “We” as a subject of desire and as the inevitable future (as an alternative to our world that is in a constant ecological, patriarchal, economic and capitalist crisis). At the same time we are aware of its extreme demands on the individual. We feel that in order to be “We” a certain self-destruction and submission is necessary, we have to lose ourselves and our bodily and psychic integrity. Despite the pain or confusion that this loss might bring, we want to reach this dissolving into “We” and to find ways to make this loss real fun.
Anna Chrtková and Matyáš Grimmich dedicate their collective work to “We”, in an (en)large(d) sense of the word. They investigate the potential of art and its broader practices to create “We” as a way to surpass the concept of an individual, to possibly invent new forms of unity on the level of the body, psyche, economy, and politics. Their research builds on the question “What if we are all…?”, which has been leading them to continuously re-define “We” – the types of “W” do we already live and what “We’s” are we overlooking; the ways we relate to the global “We” (we all) and the types of local “We” we create
15:00-22:00 _ Library & Wellness room
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme