Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
1. 10.

~

13:00-14:30 Mothers Artlovers * #workshop

15:00-16:30 Yael Sherill: Reclaiming Hell ** #lecture

17:00-18:30 Olesia Onykiienko: Closing Workshop #workshop

19:00-20:30 Sára Märc: Gastronomical multi-species intimacy – eating well (with) Others III. * #dinner

20:30-22:00 Mobilize Collective Knowledge * #ceremony

22:00-04:00 ~ party ~ ***** #celebration

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
13:00 _ Mothers Artlovers
Pro uzavření své rezidence a dětského kempu zorganizují Mothers Artlovers kruh sebepéče -příležitostí jeden druhému/jedna druhé česat vlasy- a ochutnávkou pokrmů, které připravují k instalaci Dinner Párty a které mají neverbálně vypovídat o různých ženských/mateřských/rodičovských emocích.
Mothers Artlovers je skupina vizuálních umělkyň, teoretiček, kurátorek a aktivistek – matek, která reaguje na specifické zkušenosti, problémy a potřeby matek a pečujících osob, pohybujících se v uměleckém provozu. Kromě podpůrné funkce a mapování umění věnující se rodičovství, řeší skupina také politickou a institucionální rovinu této problematiky. Cílem Mothers Artlovers je vytvořit svět umění, který bude vstřícnější potřebám rodičů a lidí pečujících o děti i kohokoliv jiného. (Mothersartlovers.tumblr.com)
15:00 _ Yael Sherill: Reclaiming Hell

17:00-18:30 Olesia Onykiienko: Closing Workshop

Olesia Onykiienko (NFNR platforma) je ukrajinskou elektronickou hudebnicí, kurátorkou platformy Women’s Sound a členkou Institute of Sound, divadelní skladatelkou a vokalistkou. Olesia nejradši vytváří hudební textury s bohatými barvami tónů, ráda pracuje s frekvencemi, vystupuje živě a utváří svou hudbou nový prostor. Svůj zvuk staví s pomocí modulárních vst na mikro-specifických rozdílnostech a modulacích, které spojuje se svoji další vášní, industriálními nahrávkami z plenéru, a vytváří tak mnohovrstvé struktury. Od začátku války na Ukrajině se Olesia Onykiienko rozhodla zůstat ve své zemi a aktivně pomáhat těm, kteří Ukrajinu brání, sběrem dotací a organizací pomoci ze zahraničí. Olesija tak dnes popisu svoji praxi takto: “Tahle válka, kterou si Ukrajina prochází, přispěla k rozkvětu důstojnosti, síly, kuráže, lidskosti, obětování se v tomto světě. Ano, válka nám ukázala zuřivou krutost, kterou si před ní bylo těžké představit, ale poodhalila nám také nepopsatelnou krásu lidí.”

19:00 _ Sára Märc: Gastronomical Multi-Species Intimacy -Eating Well (with) Others III
Gastronomická, mnoho-druhová intimita je společnou večeří pro všechny návštěvníky. Jídelní stůl se při ní stává vztahovým a performativním prostorem, ze kterého rostou etické a gastronomické otázky na to, jak se vztahujeme k ostatním. Jsme tím, co jíme, ale i my se můžeme ocitnout na meníčku. Společně budeme přemýšlet nad tím, jak je možné se dobře najíst spolu s jinými než lidskými účastníky. Budeme přetvářet způsoby sdílení. Otevřeme oči politice života a umírání na jídelním stole. Každá večeře bude trvat 1-2 hodiny a bude se při ní podávat jídlo mimo jiné i pro lidi. Budeme společně vařit vegetariánské, skoro veganské, jídlo, z čehož některé bude zajištěné dumpster divingem z předcházejícího večera.
Otázkou třetí a poslední společné večeře bude: Jak chutná jídlo v budoucnosti? Při tomto spekulativně imaginativním setkání dokončíme/a nebo začneme své osobní kuchařky. A budeme si hrát. K večeři bude jídlo, které si chcete zapamatovat -jídlo, které byste chtěli v budoucnu jíst.
Sára Märc vychází z divadelního ~ hereckého prostředí, ale již delší dobu přelévá svou pozornost a tvůrčí energii do dalších (ne)uměleckých forem, mezi nimiž volně proplouvá. Jedním ze zásadních procesů přemýšlení a vztahování se je jí kurátorská a dramaturgická praxe. Rešerše v rovinách uměleckého výzkumu je pak jejím zásadním tvůrčím postupem.
20:30 _ Mobilize Collective Knowledge
Tento ročník otevřené univerzity praxí pro budoucnost ukončíme pokusem o to, uskutečnit, co jsme si na začátku předsevzali: Mobilizovat společné znalosti -abychom mohli do vzít do vlastních rukou vytváření Zdraví, ve světě, který nás dělá schválně ne-mocnými; abychom měli sílu a kuráž rozpoznat a bojovat proti útlaku Hegemonií; abychom společně přežily a obydlely Peklo. Kdo ví, jak naše společné mobilní nemocnice, pojízdné kluby statečných a pekelné kolektivní domovy na kolečkách budou vypadat. Kam se s nimi rozhodneme jet dál? A koho na cestě potkáme?
22:00-04:00 _ ~ party ~

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

13:00 _ Mothers Artlovers
To close their residency and kids camp, Mothers Artlovers will organize a self-care circle -an opportunity for people to comb each others’ hair- and a tasting of food they have been preparing for their upcoming exhibition Dinner Párty, foods that tell different non verbal stories about female/maternal/parental emotions.
Mothers Artlovers is a collective of visual artists, theoreticians, curators, and activists – mothers, that reacts to the specific experiences, problems, and needs of mothers and caretakers working within the art industry. Apart from its support function, the collective maps parenthood-oriented art works as well as engages in the political and institutional aspects of these issues. The goal of Mothers Artlovers is to create an Art World more forthcoming to the needs of parents and people caring for children or others. (Mothersartlovers.tumblr.com)
15:00 _ Yael Sherill: Reclaiming Hell

17:00-18:30 Olesia Onykiienko: Closing Workshop

Olesia Onykiienko (NFNR platform) is a Ukrainian electronic musician, curator of Women’s Sound platform and member of the Institute of Sound, theatrical composer and vocalist.

Olesia enjoys creating textures rich with timbres, working with frequencies, performing live and working with space. She constructs the sound from micro specifications and modulations with modular vst and combines them with another passion – industrial field-recordings, creating multi-layered textures. Since the start of full-scale war Olesia Onykiienko stays in Ukraine and actively helps the defenders of Ukraine, collecting donations and arranging supplies from abroad. Olesia’s practice in her own words: “This war we are going through in Ukraine has already contributed to the blossom of dignity, strength, courage, humanity, sacrifice in the world. Yes, it shows wild cruelty that was impossible to imagine before, but it also shows the indescribable beauty of people.“

19:00 _ Sára Märc: Gastronomical Multi-Species Intimacy -Eating Well (with) Others III
Gastronomical Multi-Species Intimacy is a free dinner open to all participants. The dinner table is a relational and performative space where ethical and gastronomical questions grow about the ways to approach others. We are what we eat, but we are also on the menu. Let’s consider how to eat well with more-than-human others. Let’s reshape the way we share. Let’s open our eyes to the politics of life and death at the table. The dinner will take 1-2 hours and include some food for humans. We will cook together, vegetarian food on the way to veganism, some outsourced from dumpster diving the evening before.
The question of the last, third dinner will be: What does the future food taste like? It will be a speculative_imaginative meeting for finalizing/opening our personal cookbooks. It will be a game too. For dinner we will have food you want to remember -the food you want to eat in the future.
Sára Märc comes from a theater ~ acting background but for a long time now, her main focus and creative energy has been dedicated to other (non)artistic forms, between which she freely flows. Curatorial and dramaturgical practice have been one of the core processes to think and relate for her. One of the key creative processes has then been artistic research.
20:30 _ Mobilize Collective Knowledge
We will close this year’s free university of practices for the future with an attempt to make happen, what we have set out to do at the beginning: Mobilize Collective Knowledge -so we can take into our own heads the creating of Health in a world that makes us sick on purpose; so we would have strength and courage to see and fight against the oppression of Hegemonie; so we could survive and live together in Hell. Who knows where will our shared mobile hospitals, our portable bravery clubs, and our hellish collective households on wheels take. Where will we decide to go? And who will we meet on the road?
22:00-04:00 _ ~ party ~

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme