Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
27. 9.

~

16:30-17:30 It’s All About Education Reading Club * #reading_club
17:30-18:30 Potluck with artists * #dinner
18:30-20:00 Shelter of Trust * #workshop
20:30-22:30 Aliaksandra Yakubouskaya * #workshop
____________
14:00-18:00 Mothers Artlovers: open studio #open_hours
14:00-18:00 Olesia Onykiienko: Open Studio #open_hours
14:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost #open_hours
16:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge #open_hours

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
16:30 _ IT’S ALL ABOUT EDUCATION READING CLUB
Každé úterý a čtvrtek se budeme v knihovně volné univerzity scházet ke společnému čtení a diskuzi. Soustředit se budeme na texty zabývající se autonomním vzděláním, nehierarchickým strukturování vědomostí a anarchistickým sdílením praxí orientovaných k vytváření budoucnosti. Čtecí kroužek bude facilitován kurátory univerzity, Petrem Dlouhým a Magdalena J. Härtelovou. Texty budou v angličtině, během diskuze bude možnost překládání mezi angličtinou a češtinou.
17:30 _ Potluck s umělci a umělkyněmi
Každé úterý budou návštěvníci mít možnost setkat se s umělci neformálně, mimo jejich ateliéry, při společném potlacku v zahradě. Zveme návštěvníky, aby si přinesli jídlo ke sdílení.
18:30 _ Shelter of Trust: Screaming Workshop
20:30 _ Aliaksandra Yakubouskaya
Ráda bych s návštěvníky sdílela společnou praxi synchronického snění , při kterém budeme dohromady vytvářet a sdílet snově-významový prostor, ve kterém se substance “snění” spojuje s ideou transformativního potenciálu a fluidity. Sny jsou materiálem, který je možno sochat (or být jím sochán) a který může dávat význam, a to včetně “časoprostorového významu” a “ekologické významu”. Ve snech můžeme prozkoumávat fluiditu forem ze senzitivnějších stavů mysli, forem, které jsou součástí různých biologických druhů a materialit, ve kterých operujeme. Sny je spojují způsoby, které jsou často neviditelné. Těmito mezidruhovými cestami pak můžeme nastolit odlišný způsob vnímání/porozumění tomuto propojení všeho a poznat, jak ovlivňuje nás i náš postoj k našim společenským a ekologickým zodpovědnostem.
Aliaksandra Yakubouskaya je běloruskou umělkyní žijící v Praze a Berlíně. Její současná zkoumání se zabývají různými druhy hmoty a procesy udávání významu, které pak dává do souvislosti se svojí časosběrnou, audiovizuální a performativní praxí. Aplikuje ideje virtuálního a materiálního udílení významu na osobní zkušenosti a kolektivní snění, které tak spojuje se společenskými a environmentálními otázkami, ve kterých jsou tyto substance propojené s idejemi transformativního potenciálu a fluidity. Aliaksandra pracuje také se společně utvářenými prostory, často zahrnujícími interaktivní participaci, díky které mohou návštěvníci zkoumaty nejasné hranice mezi různými stavy mysli.
14:00-18:00 _ Mothers Artlovers: Open Studio
Mothers Artlovers si se svými dětmi udělají v Altě camp. Vytvoříme prostředí, které bude přátelské k dětem a zároven bude uměleckou instalací, kterou budeme se svými dětmi postupně přetvářet. Tato instalace je zároven hernou i pozitivní institucionální kritikou. Budeme zde zkoumat naše emoce, zaznamenávat pomocí jídla příběhy o lásce, ať už na osobní, tj selfcare, vztahové tj já a ty, či na institucionální úrovni. Budeme připravovat naši výstavu Dinner Párty, která má vernisáž 13.10. v galerii Display. Téma třetího týdne, Peklo, vnímáme jako skrytou vrstvu přítomnosti (klimatická změna, požáry, ekonomická krize a blízká válka). Naší rolí je nacházet odpovědi na základní otázky života, jeho smysl, pečovat o sebe a své blízké, transformovat emoce i instituce, podílet se na utváření světa, kde by naše děti mohly žít a život by jim i nám dával smysl
Mothers Artlovers je skupina vizuálních umělkyň, teoretiček, kurátorek a aktivistek – matek, která reaguje na specifické zkušenosti, problémy a potřeby matek a pečujících osob, pohybujících se v uměleckém provozu. Kromě podpůrné funkce a mapování umění věnující se rodičovství, řeší skupina také politickou a institucionální rovinu této problematiky. Cílem Mothers Artlovers je vytvořit svět umění, který bude vstřícnější potřebám rodičů a lidí pečujících o děti i kohokoliv jiného. (Mothersartlovers.tumblr.com)
 ●
14:00-18:00 Olesia Onykiienko: Open Studio
Během otevřených ateliérů mohou návštěvníci volně navštívit ateliéry rezidentských umělců, navázet s nimi kontakt, vidět je při práci, diskutovat s nimi o jejich tvorbě, atd.
Olesia Onykiienko (NFNR platforma) je ukrajinskou elektronickou hudebnicí, kurátorkou platformy Women’s Sound a členkou Institute of Sound, divadelní skladatelkou a vokalistkou. Olesia nejradši vytváří hudební textury s bohatými barvami tónů, ráda pracuje s frekvencemi, vystupuje živě a utváří svou hudbou nový prostor. Svůj zvuk staví s pomocí modulárních vst na mikro-specifických rozdílnostech a modulacích, které spojuje se svoji další vášní, industriálními nahrávkami z plenéru, a vytváří tak mnohovrstvé struktury. Od začátku války na Ukrajině se Olesia Onykiienko rozhodla zůstat ve své zemi a aktivně pomáhat těm, kteří Ukrajinu brání, sběrem dotací a organizací pomoci ze zahraničí. Olesija tak dnes popisu svoji praxi takto: “Tahle válka, kterou si Ukrajina prochází, přispěla k rozkvětu důstojnosti, síly, kuráže, lidskosti, obětování se v tomto světě. Ano, válka nám ukázala zuřivou krutost, kterou si před ní bylo těžké představit, ale poodhalila nám také nepopsatelnou krásu lidí.”
14:00-22:00 _ Knihovna & Wellness místnost
Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.

16:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

Kdykoliv během univerzitního dne se budete moci na akcích nebo v knihovně setkat s Terezou Silon. Tereza vás bude v průběhu tří týdnů ve své funkci “Organizátor*ka kolektivního archívu a vodič tacitního poznání” vítát ke konverzacím a sdílení okolo JAKÝCHKOLIV věcí co jste se naučily*i buďto skrze přímou participaci na jednotlivých blocích IAAE nebo skrze reflexi na témata byť jen vágně přilehlá nebo skrze tacitní vědění přicházející skrze pohyb ve fyzickém prostoru sdíleném s jinými těly z masa, kostí, elektřiny, hormonů, orgánů, společenského podmiňování a vědomostí… Bude nahrávat a zapisovat rozhovory a/nebo poznámky či kreslit zatímco budete sdílet. Toto je také ponoukání k tomu, abys psal*a své poznámky a kdykoliv budeš cokoliv chtít sdílet, můžes je okopírovat nebo oskenovat a věnovat Tereze na začátku dalšího dne. Zahrň do nich své intelektuální/smyslové/emoční objevy.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

16:30 _ IT’S ALL ABOUT EDUCATION READING CLUB
Every Tuesday and Thursday, we will meet to read and discuss together in the It’s All About Education library. We will be focusing on text about autonomous education, non-hierarchical organization of knowledge, and anarchist sharing of future-oriented practices. The Reading Club will be facilitated by Petr Dlouhý and Magdalena J. Härtelova, the curators of the university. The text will be in English, during discussion translation between English and Czech will be available.
17:30 _ Potluck with artists
Every Tuesday, visitors have the opportunity to meet with the artists informally, outside of their studios, during a potluck in the garden. We invite visitors to bring their own food to share.
18:30 _ Shelter of Trust: Screaming Workshop
20:30 _Aliaksandra Yakubouskaya
I would like to share a collective practice of synchronicity in a dream with co-creating and sharing dream-mattering space, where substances of “dreaming” are connected with the idea of transformative potential and fluidity. Dreams as a material that have the possibility of being (or be in) sculpted or mattered with including “timespacemattering” and “ecological mattering”.Dreams are the space to explore the fluidity of forms in a more sensitive states, that are part of multiple species and materialities we work with, connecting them in ways which are often invisible. In „more-than-human“ ways we can try to establish a different perception/understanding of that interconnectedness and how it influences us and our attitude towards a social and ecological responsibility.
Aliaksandra Yakubouskaya is a visual artist from Belarus, based in Prague, Czech Republic, and Berlin, Germany. Different kinds of matter and and the process of ‚mattering‘ is one of her latest explorations that is related to time-based, audio-visual or performative practices. She applies ideas of virtual & material mattering to the personal experience and collective dreaming, connecting it with social and environmental questions, where these substances are inter-connected with the idea of transformative potential and fluidity.
She also works with co-created spaces, often including interaction with participants for exploring the in-betweenness of states.
14:00-18:00 Olesia Onykiienko: Open Studio
During the Open Studios the public can visit the studios of the resident artists, connect with them, see them in their work, and discuss their projects and practices.

Olesia Onykiienko (NFNR platform) is a Ukrainian electronic musician, curator of Women’s Sound platform and member of the Institute of Sound, theatrical composer and vocalist.

Olesia enjoys creating textures rich with timbres, working with frequencies, performing live and working with space. She constructs the sound from micro specifications and modulations with modular vst and combines them with another passion – industrial field-recordings, creating multi-layered textures. Since the start of full-scale war Olesia Onykiienko stays in Ukraine and actively helps the defenders of Ukraine, collecting donations and arranging supplies from abroad. Olesia’s practice in her own words: “This war we are going through in Ukraine has already contributed to the blossom of dignity, strength, courage, humanity, sacrifice in the world. Yes, it shows wild cruelty that was impossible to imagine before, but it also shows the indescribable beauty of people.“

14:00-18:00 _ Mothers Artlovers: Open Studio
Mothers Artlovers will set up a kids camp at Studio ALTA. We will create an environment that is friendly to children and at the same time functions as an art installation that we will be working on together with our kids. This installation is a playground and positive institutional critique all at once. We will be exploring our emotions, and documenting in the form of food our stories about love -whether personal love (selfcare), relational (me and you), or institutional. We will also be preparing for our upcoming exhibition Dinner Párty that is to open at Display on October 13th. We interpret the topic of the third week, Hell, as a hidden layer of our present (with its climate change, fires, economic crisis, and the war that is fast approaching). Our role is to find answers to the basic questions of life, that is life’s meaning for us, to care for ourselves and each other, to transform emotions and institutions, to take part in shaping the world, so that our children could live there and so their lives would make sense to them.
Mothers Artlovers is a collective of visual artists, theoreticians, curators, and activists – mothers, that reacts to the specific experiences, problems, and needs of mothers and caretakers working within the art industry. Apart from its support function, the collective maps parenthood-oriented art works as well as engages in the political and institutional aspects of these issues. The goal of Mothers Artlovers is to create an Art World more forthcoming to the needs of parents and people caring for children or others. (Mothersartlovers.tumblr.com)
14:00-22:00 _ Library & Wellness room
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in.
16:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

At any point during the university day, visitors will be able to connect with Tereza Silon at the session or in the library. Tereza, in their function of “Organizer of the collective archive and a conductor of tacit knowledges”, would like to talk to you about ANYTHING that you learnt either through direct participation on individual sessions or through reflection on topics even vaguely related or through tacit knowledge coming to you through moving in a  physical space with other bodies of flesh, electricity, hormones, organs, conditionings and of knowledges…She will be recording your interviews or writing notes or drawing as you exchange. You are also encouraged to write down your own notes and if you desire to scan or copy them and to pass them onto her before at the start of the following day. Include your intellectual/sensorial/emotional findings.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme