Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
20. 9.

17:00-18:00 It’s All About Education Reading Club * #reading_club

18:00-19:00 Potluck with artists * #dinner

19:00-21:00 Margrit and Martin Barner: Tools for Men with Feminists Ambitions * #workshop

21:30-22:00 eYeAsAcollecTive: Re-membering backwards * #performance

____________
14:00-18:00 [The Savages]: open studio #open_hours

14:00-18:00 Cassie Thornton & Christian Nagler: open studio #open_hours

14:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost #open_hours

16:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge #open_hours

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
17:00_ It’s All About Education Reading Club *
Toto úterý budeme číst úryvky z knihy Martina Barnera Tools for Men With Feminist Ambitions, jehož workshop bude následovat od 19h. (https://www.sabotagelapublishing.com/…/tools-for-men…)
Každé úterý a čtvrtek se budeme v knihovně volné univerzity scházet ke společnému čtení a diskuzi. Soustředit se budeme na texty zabývající se autonomním vzděláním, nehierarchickým strukturování vědomostí a anarchistickým sdílením praxí orientovaných k vytváření budoucnosti. Čtecí kroužek bude facilitován kurátory univerzity, Petrem Dlouhým a Magdalena J. Härtelovou. Texty budou v angličtině, během diskuze bude možnost překládání mezi angličtinou a češtinou.
18:00 _ Potluck s umělci a umělkyněmi
Každé úterý budou návštěvníci mít možnost setkat se s umělci neformálně, mimo jejich ateliéry, při společném potlacku v zahradě. Zveme návštěvníky, aby si přinesli jídlo ke sdílení.
19:00 _ Martin Barner: Tools for Men with Feminists Ambitions

V jakých formách se -v našich komunitách, vztazích a v sobě samých- stále ještě držíme ideí o mužnosti, které nám při tom škodí? Jaké dovednosti jsou potřeba, abychom se jich mohli zbavit? A jak mohou lidé, všech genderů, společně vytvářet nové praxe? V tomto workshopu budeme nad těmito otázkami společně přemýšlet skrze diskuze i praktická cvičení. Spíše než na ně nabízet finální odpovědi se jim budeme snažit otevřít naše myšlení a najít spolu konkrétní postupy, které můžeme uplatnit v každodenním životě.

Margrit Barner je multidisciplinární umělkyně a aktivistka. Její praxe se zabývá jednak lidským tělem jako objektem touhy a také koncepty žití, které se liší od standardních norem. Mimo to kurátoruje pop up prostor casino v berlínském Neuköllnu. Martin Barner je badatelem pracujícím na rozhraní urbánních vědeckých dat a politické filozofie. V současné době studuje doktorandské studium digitálních nástrojů pro demokratický urbanismus. Je autorem knihy “Tools for Men-with-Feminist-Ambitions” (Nástroje pro muže s feministickými ambicemi) a organizátorem eventů zabývajících se tímto tématem. V roce 2021 spolu Margrit a Martin založili nakladatelství sabotage L.A. publishing (s.L.A.p.), které se soustředí na publikace nacházející se na rozhraní toho, co již existuje, a toho, co by mohlo být. “Tools for Men-with-Feminist-Ambitions”, která se uvádí feministickou kritiku maskulinity do každodenních praktik, je jejich nejnovější publikací.

21:30 _ eYeAsAcollecTive: Re-membering backwards
Vzpomínat pozpátku je senzoriální poslechovou výpravou vytvářenou improvizovanými vokály, které zpřítomňují budoucí buněčná uskupení, která pak reflektují zpátky v čase naši současnou situaci.
eYe AS a collecTive je membranickou spoluprací umělkyň florence freitag, Lisy Stewart a polévky kolektivního vědomí. Skrze ztělesnění, sensoriální narace příběhů, experimentální vokalizaci, spolupráci s rostlinami a minerály a pomocí metafyzických praktik se EAaCs zabývá feministickými, ekologickými a mytickými tématy. Více na www.eyeasacollective.xyz
14:00-18:00 _ [The Savages]: Open Studio
Během otevřených ateliérů mohou návštěvníci volně navštívit ateliéry rezidentských kolektivů, navázet s umělci kontakt, vidět je při práci, diskutovat s nimi o jejich tvorbě, atd.
Savages of the 2nd and 3rd World je název kolektivu Zsofie Samodai a Julia Linares. Zsofia Samodai je somatická pracovnice pracující s tělesnými praxemi uvědomování si, které se snaží nastolovat konsensuálnější a radostnější svět. Zsofia vystudovala meditační praktiky ze sociologických, neurovědních i praktických perspektiv a zkoumá různé způsoby lokalizace a ztělesňování vědomostí. Julio Linares je aktivistický a ekonomický antropolog z Guatemaly. V současné době se, v rámci berlínského projektu Circles UBI, zabývá rozhraním mezi univerzálním nepodmíněným příjmem, přímou demokracií a p2p technologiemi. Mimo to slouží na postu Social Outreach v organizaci Basic Income Earth Network.
14:00-18:00 _ Cassie Thornton & Christian Nagler: Open Studio
Během otevřených ateliérů mohou návštěvníci volně navštívit ateliéry rezidentských kolektivů, navázet s umělci kontakt, vidět je při práci, diskutovat s nimi o jejich tvorbě, atd.
Cassie Thornton je umělkyně a aktivistka, která se snaží vytvářet “safe space” pro neznámo, neposlušnost a pro nečekanou kolektivitu. Používá k tomu sociální praxe jako například institucionální kritiku, povstaleckou architekturu a “léčivé modality” jako hypnózu nebo jógu, aby s jejich pomocí nacházela měkká místa v tvrdém povrchu kapitalistického života. Cassie vynalezla alternativní grassroots rating bankovního kreditu pro přeživší gentrifikace, hypnotizovala manažeri hedgeových fondů, vytvářela prstové obrázky malované špínou sebranou v bankovních pobočkách, obdarovávala šmelinářské bankéře prokletými obrazy a učila joginy feministickou ekonomiku (a naopak) (feministieconomicsdepartment.com) Christian Nagler se posledních sedm let věnoval etnografickému výzkumnému projektu v Silicon Valley, kde se zabýval think tanky, diskuzemi a komunitami, které udávají krok současnému centru technologického světa. V knize, která bude východiskem tohoto projektu, ukazuje, jak se strukturovaný úzus ideologií Silicon Valley -jako kvantifikovatelnost osobnosti, singulatarianismus, financializace společenského blahobytu (UBI), blockchain/kryptoměny, startupová kolonizace a firmy operující pod vlajkou rizikového-rozvojového kapitalismu jako orgány kulturní produkce- dostává do současnosného kybernetického diskurzu, který se stal světovým i historickým systémem hrajícím roli setu nezáměrných řešení na problémy krize sociální reprodukce, které vyvstaly z našeho obratu k finančně/rasovému kapitalistickému neoliberalismu. (christianrileynagler.substack.com)
14:00-22:00 _ Knihovna & Wellness místnost
Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.
16:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

Kdykoliv během univerzitního dne se budete moci na akcích nebo v knihovně setkat s Terezou Silon. Tereza vás bude v průběhu tří týdnů ve své funkci “Organizátor*ka kolektivního archívu a vodič tacitního poznání” vítát ke konverzacím a sdílení okolo JAKÝCHKOLIV věcí co jste se naučily*i buďto skrze přímou participaci na jednotlivých blocích IAAE nebo skrze reflexi na témata byť jen vágně přilehlá nebo skrze tacitní vědění přicházející skrze pohyb ve fyzickém prostoru sdíleném s jinými těly z masa, kostí, elektřiny, hormonů, orgánů, společenského podmiňování a vědomostí… Bude nahrávat a zapisovat rozhovory a/nebo poznámky či kreslit zatímco budete sdílet. Toto je také ponoukání k tomu, abys psal*a své poznámky a kdykoliv budeš cokoliv chtít sdílet, můžes je okopírovat nebo oskenovat a věnovat Tereze na začátku dalšího dne. Zahrň do nich své intelektuální/smyslové/emoční objevy.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

17:00 _ It’s All About Education Reading Club
This Tuesday, we will be reading excerpts from Martin Barner’s book Tools for Men With Feminist Ambitions. Martin’s workshop will follow, from 7pm. (https://www.sabotagelapublishing.com/…/tools-for-men…)
Every Tuesday, we will meet to read and discuss together in the It’s All About Education library. We will be focusing on text about autonomous education, non-hierarchical organization of knowledge, and anarchist sharing of future-oriented practices. The Reading Club will be facilitated by Petr Dlouhý and Magdalena J. Härtelova, the curators of the university. The text will be in English, during discussion translation between English and Czech will be available.
18:00 _ Potluck with artists
Every Tuesday, visitors have the opportunity to meet with the artists informally, outside of their studios, during a potluck in the garden. We invite visitors to bring their own food to share.
19:00 _ Margrit and Martin Barner: Tools for Men with Feminists Ambitions

How do we hold on to harmful ideas about masculinity in our communities, relationships and ourselves? What skills do we need to let go of them? And how can people of all genders work together to develop new practices? In this workshop we want to explore these questions together through discussion and hands-on exercises. We aim to open up our way of thinking rather than giving final answers, while also discovering concrete steps we can apply in everyday life.

Margrit Barner is a multidisciplinary activist and artist. Her work revolves around the human body as an object of pleasure and around concepts of life that deviate from the norm. Besides she is curating the pop up art space casino in Berlin Neukölln. Martin Barner is a researcher at the intersection of urban data science and political philosophy. He is currently working on a PhD on digital tools in democratic urbanism. He is the author of the book „Tools for Men-with-Feminist-Ambitions“ and organises events regarding that topic. In 2021 Margrit and Martin founded the publishing house sabotage L.A. publishing. s.L.A.p. focuses on publications that lie on the edge between what is and what could be. The most recent publication is „Tools for Men with Feminist Ambitions“, which translates feminist critique of masculinity into day to day practices.

21:30 _ eYeAsAcollecTive: Re-membering backwards
Re-membering backwards is a sensory listening journey created through live vocal improvisations channeling future cell collectives reflecting back to our current day circumstances.
eYe AS a collecTive is a membranic collaboration between artists florence freitag, Lisa Stewart, and the soup of the collective consciousness. Working with embodied sensorial story-telling, experimental vocals, plant/mineral collaborators and metaphysical pratices, EAaCs magic engages feminist, ecological and mythical thematics. More at: www.eyeasacollective.xyz
14:00-18:00 _ [The Savages]: Open Studio
During the Open Studios the public can visit the studios of the resident collectives, connect with the artists, see them in their work, and discuss their projects and practices.
Savages of the 2nd and 3rd World is Zsofía Samodai and Julio Linares. Zsofia Samodai is a somatic practitioner working with bodily practices of awareness in order to bring about a more consensual and joyful world. She has studied meditation practices from sociological, neuroscientific & praxis-oriented perspectives, researching the different ways in which knowledge is localized and embodied. Julio Linares is an activist and economic anthropologist from Guatemala, currently exploring the intersection of basic income, direct democracy and p2p technology with the CirclesUBI project in Berlin. He serves as Social Outreach for the Basic Income Earth Network.
14:00-18:00 _ Cassie Thornton & Christian Nagler: Open Studio
During the Open Studios the public can visit the studios of the resident collectives, connect with the artists, see them in their work, and discuss their projects and practices.
Cassie Thornton is an artist and activist who makes a “safe space” for the unknown, for disobedience, and for unanticipated collectivity. She uses social practices including institutional critique, insurgent architecture, and “healing modalities” like hypnosis and yoga to find soft spots in the hard surfaces of capitalist life. Cassie has invented a grassroots alternative credit reporting service for the survivors of gentrification, has hypnotized hedge fund managers, has finger-painted with the grime found inside banks, has donated cursed paintings to profiteering bankers, and has taught feminist economics to yogis (and vice versa). (feministieconomicsdepartment.com) Christian Nagler has been conducting an ethnographic research project in Silicon Valley for the past seven years, investigating the think tanks, discourses, and communities of practice that currently define the historical center of the tech world. The book manuscript he has been writing out of this project argues that a structuring set of Silicon Valley ideologies – quantified self; singulatarianism; financialization of social welfare (UBI); blockchain/crypto; startup settlerism; and venture capital firms as organs of cultural production – represent the current manifestations of the legacy of cybernetic discourse, which has emerged as a world-historical system because of its role as a set of unintended solutions to the crisis of social reproduction spurred by financial/racial capitalism’s neoliberal turn. (christianrileynagler.substack.com)
14:00-22:00 _ Library & Wellness room
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in.
16:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

At any point during the university day, visitors will be able to connect with Tereza Silon at the session or in the library. Tereza, in their function of “Organizer of the collective archive and a conductor of tacit knowledges”, would like to talk to you about ANYTHING that you learnt either through direct participation on individual sessions or through reflection on topics even vaguely related or through tacit knowledge coming to you through moving in a  physical space with other bodies of flesh, electricity, hormones, organs, conditionings and of knowledges…She will be recording your interviews or writing notes or drawing as you exchange. You are also encouraged to write down your own notes and if you desire to scan or copy them and to pass them onto her before at the start of the following day. Include your intellectual/sensorial/emotional findings. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme