Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂

for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future

*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
13. 9.

17:00-18:00 It’s All About Education Reading Club #reading_club
18:00-19:00 Potluck s umělci*umělkyněmi/ w artists #dinner
19:30-21:00 Magdalena Šipka (Futuropolis): Education #workshop

____________
14:00-18:00 Matyáš Grimmich & Anna Chrtková: Open Studio #open_hours
14:00-18:00 eYeAsAcollecTive: Open Studio #open_hours
14:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost #open_hours

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only

______
🏳️ CZ

17:00_IT’S ALL ABOUT EDUCATION READING CLUB
Každé úterý se budeme v knihovně volné univerzity scházet ke společnému čtení a diskuzi. Soustředit se budeme na texty zabývající se autonomním vzděláním, nehierarchickým strukturování vědomostí a anarchistickým sdílením praxí orientovaných k vytváření budoucnosti. Čtecí kroužek bude facilitován kurátory univerzity, Petrem Dlouhým a Magdalena J. Härtelovou. Texty budou v angličtině, během diskuze bude možnost překládání mezi angličtinou a češtinou.

18:00_POTLUCK S UMĚLCI A UMĚLKYNĚMI / WITH ARTISTS
Každé úterý budou návštěvníci mít možnost setkat se s umělci neformálně, mimo jejich ateliéry, při společném potlacku v zahradě. Zveme návštěvníky, aby si přinesli jídlo ke sdílení.

19:30_Magdalena Šipka (Futuropolis): Education

Tento program se bude zaměřovat na vyrovnávání se s vlastními zkušenostmi se vzděláním. Návštěvníci budou společně poslechat a zamýšlet se nad třemi nahrávkami, pořízenými Šipkou během jejich dlouhodobé práce s učiteli a studenty -dokumentují konzervativni, liberální a transformativni styl vzdělávání. Spolu se tak budeme moci začít zamýšlet, jak by vypadala ideální univerzita.

Magdalena Šipka se primárně věnuje psaní, především poezie, ve které se snaží zpracovávat jak témata okolo feminismu, tak klimatické katastrofy. Vyšla jí sbírka Město hráze (Malvern, 2019) a biligvní česko-německá sbírka Sprich, bitte nicht mehr von uns (Hochrot, 2022). V současné době píše román, který reflektuje alternativní prožívání vztahů, náboženství a trauma. S Darinou Alster a Marií Zandálkovou spolupracovala na performativním umění. V rámci projektu Futuropolis pracuje s vyučujícími a věnuje se sběru hlasu studujících.

14:00 – 18:00_MATYÁŠ GRIMMICH & ANNA CHRTKOVÁ:: OPEN STUDIOS
Během otevřených ateliérů mohou návštěvníci volně navštívit ateliéry rezidentských kolektivů, navázet s umělci kontakt, vidět je při práci, diskutovat s nimi o jejich tvorbě, atd.

Anna Chrtková a Matyáš Grimmich se ve své společné tvorbě věnují „my“ v širokém slova smyslu. Hledají potenciál umění a jeho širší praxe ve vytváření My jako překračování konceptu jedince a možného vynalézání nových forem jednot na úrovni těla, psychiky, ekonomiky nebo politiky. Jejich výzkum provází otázka “What if we are all..?” [Co když jsme my všichni….?] která je vede k neustálé redefinici My –  v jakých typech My žijeme a jaké způsoby My přehlížíme; jak se vztahujeme k celoplanetárním My (my všichni*všechny) a jaké tvoříme lokální typy

14:00-18:00_eYeAsAcollecTive: OPEN STUDIOS
Během otevřených ateliérů mohou návštěvníci volně navštívit ateliéry rezidentských kolektivů, navázet s umělci kontakt, vidět je při práci, diskutovat s nimi o jejich tvorbě, atd. Během otevřených ateliérů nabídne aAaCs návštěvníkům Bar Zdraví / Kontinuum Odpočinku: společné zdřímnutí a obrácení času, bylinné medicíny, květinové esence, intuitivní procesy, poslech/dech/mroukání, tělesná somatická cvičení.

eYe AS a collecTive je membranickou spoluprací umělkyň Florence Freitag, Lisy Stewart a polévky kolektivního vědomí. Skrze ztělesnění, sensoriální narace příběhů, experimentální vokalizaci, spolupráci s rostlinami a minerály a pomocí metafyzických praktik se EAaCs zabývá feministickými, ekologickými a mytickými tématy. Více na www.eyeasacollective.xyz

14:00-22:00_ KNIHOVNA A WELLNESS MÍSTNOST
Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

17:00_IT’S ALL ABOUT EDUCATION READING CLUB
Every Tuesday, we will meet to read and discuss together in the It’s All About Education library. We will be focusing on text about autonomous education, non-hierarchical organization of knowledge, and anarchist sharing of future-oriented practices. The Reading Club will be facilitated by Petr Dlouhý and Magdalena J. Härtelova, the curators of the university. The text will be in English, during discussion translation between English and Czech will be available.

18:00_POTLUCK S UMĚLCI A UMĚLKYNĚMI / WITH ARTISTS
Every Tuesday, visitors have the opportunity to meet with the artists informally, outside of their studios, during a potluck in the garden. We invite visitors to bring their own food to share.

19:30_Magdalena Šipka (Futuropolis): Education
This session will focus on facing our own experiences with education. Visitors will listen and discuss together three audio recording, taken by Šipka during her ongoing work with teachers and students -the recordings document conservative, liberal, and transformative style of education. In this way, we will start to collectively think through what an ideal university could look like.

Magdalena Šipka primarily work in writing, specifically poetry, in which she tries to engage with topics of feminism and climate catastrophe. She published a collection of poetry Město hráze (Malvern, 2019) and bilingual Czech-German collection Sprich, bitte nicht mehr von uns (Hochrot, 2022). She’s currently working on a novel in which she reflect on the experience of living in alternative relationship, on religion, and trauma. She has collaborated with Darina Alster and Marie Zandálková on performance art pieces. Within the Futuropolis project, she works with teachers and collects the voices of students.

14:00 – 18:00_MATYÁŠ GRIMMICH & ANNA CHRTKOVÁ:: OPEN STUDIOS
During the Open Studios the public can visit the studios of the resident collectives, connect with the artists, see them in their work, and discuss their projects and practices.

Anna Chrtková and Matyáš Grimmich dedicate their collective work to “We”, in an (en)large(d) sense of the word. They investigate the potential of art and its broader practices to create “We” as a way to surpass the concept of an individual, to possibly invent new forms of unity on the level of the body, psyche, economy, and politics. Their research builds on the question “What if we are all…?”, which has been leading them to continuously re-define “We” – the types of “W” do we already live and what “We’s” are we overlooking; the ways we relate to the global “We” (we all) and the types of local “We” we create

14:00-18:00_eYeAsAcollecTive: OPEN STUDIOS
During the Open Studios the public can visit the studios of the resident collectives, connect with the artists, see them in their work, and discuss their projects and practices.  In the Open Studios eAaCs will offer a Health Bar / Rest Continuum: collective napping & time bending, herbal remedies, flower essences, intuitive processes, listening/breathing/humming, somatic body work.

eYe AS a collecTive is a membranic collaboration between artists Florence Freitag, Lisa Stewart, and the soup of the collective consciousness. Working with embodied sensorial story-telling, experimental vocals, plant/mineral collaborators and metaphysical pratices, EAaCs magic engages feminist, ecological and mythical thematics. More at: www.eyeasacollective.xyz


14:00-22:00_

LIBRARY & WELLNESS ROOM
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme