Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
29. 9.

~

17:30-18:30 It’s All About Education Reading Club * #reading_club
18:30-19:30 mimoOs: TETSU **** #performance
20:30-21:00 Diana Thielen * #performance

____________
14:00-18:00 Mothers Artlovers: Open Studio #open_hours
14:00-18:00 Olesia Onykiienko: Open Studio #open_hours

14:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost #open_hours
16:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge #open_hours

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
17:30 It’s All About Education Reading Club
Každé úterý a čtvrtek se budeme v knihovně volné univerzity scházet ke společnému čtení a diskuzi. Soustředit se budeme na texty zabývající se autonomním vzděláním, nehierarchickým strukturování vědomostí a anarchistickým sdílením praxí orientovaných k vytváření budoucnosti. Čtecí kroužek bude facilitován kurátory univerzity, Petrem Dlouhým a Magdalena J. Härtelovou. Texty budou v angličtině, během diskuze bude možnost překládání mezi angličtinou a češtinou.
18:30 _ mimoOs: TETSU
Na TETSU lze nahlížet jako na oheň, kolem kterého sedíme, tančíme, žijeme. Vnímáme jak sílí i slábne, někdy od jeho záře potřebujeme odvrátit zrak, jindy ho zase chceme fouknutím rozdmýchat. Můžeme se zadívat do jeho mihotavých plamenů, spojit se skrze ně s archetypy lidstva či s osobními vzpomínkami. Možná si po chvíli všimneme, jak se při pohledu na oheň jemně hýbeme ve společném rytmu… V rytmu připomínajícím tlukot srdce. Co všechno může vibrovat a procházet zúčastněnými těly prostřednictvím takového skupinového zážitku? Zážitku, který je podmíněn energií tanečnic a tanečníků v souhře s nezastavujícím se proudem hudby a pohybu?
TETSU je oslavou pohybu a životní energie. Je energií, která nás tvaruje.
TETSU je železem, které kuje pět tančících těl v atmosféře měnících se dynamických, tonických a rytmických fází hudby.
mimoOs o. z. je nezávislé taneční seskupení tvůrkyň/tvůrců a pedagožek/pedagogů působících v oblasti současného dance. Od roku 2016 zastřešují umělecké a vždělávací aktivity, které rozšiřují povědomí veřejnosti o různorodých podobách tance. Vedle několika autorských projektů se členstvo mimoOs zúčastňují mezinárodních stáží a festivalů.
20:30 _ Diana Thielen

Jak může tanec a jiné performativní praxe reflektovat, nabourávat nebo dokonce proměňovat společenské normy tělesnosti? Jaké vědomosti, o moci i o společensko-politických problémech, intimní i subjektivní, žijí v našich tělech a jak je můžeme vědomě ztvárňovat? Diana bude s návštěvníky, v rámci svého současného bádání, sdílet své zaujetí genderem v tanci. Diana se domnívá, že naše genderově podmíněné, ztělesněné vědomosti nás nutně jen nelimitují. Dávají nám totiž také specifické, sdílené vědomosti. Jak je tak determinován náš vztah k prostoru a našemu okolí, k jiným lidem, se kterými se nacházíme na stejném místě.

Diana je tanečník, pohybový aktivista a učitel Axis Syllabu z Berlína. Ve své performativní tvorbě se snaží akceptovat chyby a zklamání, aby tak doslova kultivovala sílu, krásu, vztek, touhu, frustraci a radost, které se nacházejí ve všech našich tělech. (dianathielen.com/ movementactivism.com)

14:00–18:00 _ Mothers Artlovers: Open Studio
Mothers Artlovers si se svými dětmi udělají v Altě camp. Vytvoříme prostředí, které bude přátelské k dětem a zároven bude uměleckou instalací, kterou budeme se svými dětmi postupně přetvářet. Tato instalace je zároven hernou i pozitivní institucionální kritikou. Budeme zde zkoumat naše emoce, zaznamenávat pomocí jídla příběhy o lásce, ať už na osobní, tj selfcare, vztahové tj já a ty, či na institucionální úrovni. Budeme připravovat naši výstavu Dinner Párty, která má vernisáž 13.10. v galerii Display. Téma třetího týdne, Peklo, vnímáme jako skrytou vrstvu přítomnosti (klimatická změna, požáry, ekonomická krize a blízká válka). Naší rolí je nacházet odpovědi na základní otázky života, jeho smysl, pečovat o sebe a své blízké, transformovat emoce i instituce, podílet se na utváření světa, kde by naše děti mohly žít a život by jim i nám dával smysl
Mothers Artlovers je skupina vizuálních umělkyň, teoretiček, kurátorek a aktivistek – matek, která reaguje na specifické zkušenosti, problémy a potřeby matek a pečujících osob, pohybujících se v uměleckém provozu. Kromě podpůrné funkce a mapování umění věnující se rodičovství, řeší skupina také politickou a institucionální rovinu této problematiky. Cílem Mothers Artlovers je vytvořit svět umění, který bude vstřícnější potřebám rodičů a lidí pečujících o děti i kohokoliv jiného. (Mothersartlovers.tumblr.com)
14:00-18:00 Olesia Onykiienko: Open Studio

Během otevřených ateliérů mohou návštěvníci volně navštívit ateliéry rezidentských umělců, navázet s nimi kontakt, vidět je při práci, diskutovat s nimi o jejich tvorbě, atd.

Olesia Onykiienko (NFNR platforma) je ukrajinskou elektronickou hudebnicí, kurátorkou platformy Women’s Sound a členkou Institute of Sound, divadelní skladatelkou a vokalistkou. Olesia nejradši vytváří hudební textury s bohatými barvami tónů, ráda pracuje s frekvencemi, vystupuje živě a utváří svou hudbou nový prostor. Svůj zvuk staví s pomocí modulárních vst na mikro-specifických rozdílnostech a modulacích, které spojuje se svoji další vášní, industriálními nahrávkami z plenéru, a vytváří tak mnohovrstvé struktury. Od začátku války na Ukrajině se Olesia Onykiienko rozhodla zůstat ve své zemi a aktivně pomáhat těm, kteří Ukrajinu brání, sběrem dotací a organizací pomoci ze zahraničí. Olesija tak dnes popisu svoji praxi takto: “Tahle válka, kterou si Ukrajina prochází, přispěla k rozkvětu důstojnosti, síly, kuráže, lidskosti, obětování se v tomto světě. Ano, válka nám ukázala zuřivou krutost, kterou si před ní bylo těžké představit, ale poodhalila nám také nepopsatelnou krásu lidí.”

14:00-22:00 _ Knihovna & Wellness místnost
Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.

16:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

Kdykoliv během univerzitního dne se budete moci na akcích nebo v knihovně setkat s Terezou Silon. Tereza vás bude v průběhu tří týdnů ve své funkci “Organizátor*ka kolektivního archívu a vodič tacitního poznání” vítát ke konverzacím a sdílení okolo JAKÝCHKOLIV věcí co jste se naučily*i buďto skrze přímou participaci na jednotlivých blocích IAAE nebo skrze reflexi na témata byť jen vágně přilehlá nebo skrze tacitní vědění přicházející skrze pohyb ve fyzickém prostoru sdíleném s jinými těly z masa, kostí, elektřiny, hormonů, orgánů, společenského podmiňování a vědomostí… Bude nahrávat a zapisovat rozhovory a/nebo poznámky či kreslit zatímco budete sdílet. Toto je také ponoukání k tomu, abys psal*a své poznámky a kdykoliv budeš cokoliv chtít sdílet, můžes je okopírovat nebo oskenovat a věnovat Tereze na začátku dalšího dne. Zahrň do nich své intelektuální/smyslové/emoční objevy.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

17:30 _ It’s All About Education Reading Club
Every Tuesday and Thursday, we will meet to read and discuss together in the It’s All About Education library. We will be focusing on text about autonomous education, non-hierarchical organization of knowledge, and anarchist sharing of future-oriented practices. The Reading Club will be facilitated by Petr Dlouhý and Magdalena J. Härtelova, the curators of the university. The text will be in English, during discussion translation between English and Czech will be available.
18:30 _ mimoOs: TETSU
We could perceive TETSU as if we would look into a fire, around which we sit, dance, live. We notice how it weakens and strengthens, at times we need to revert our eyes from its fiery heat, at other times we wanna blow into it to make it burn stronger. We could look into its flickering flames and connect through them with our cultural archetypes or personal memories. And after a while we might notice how – while watching this fire – we are moving together, gently, in a unified rhythm… In a rhythm similar to that of our own heartbeats. What all can vibrate and resonate in the bodies of all who are present through this group experience? An experience determined by the energy of the dancers in dialogue with the never ending flow of music and movement?
TETSU is a celebration of life and its energy. It is the energy that shapes us.
TETSU is the iron forged by five dancing bodies in the atmosphere of transforming dynamic, tonal and rhythmic cycles of the music.
mimoOs o. z. is an independent dance group of creative artists and teachers dedicated to dance. Since 2016, it has been covering artistic and learning activities that raise public awareness of contemporary dance. In addition to several authors‘ projects, the mimoOs members participate in international internships and festivals.
20:30 _ Diana Thielen

How can my dance and performance practice reflect, question or even reinvent societal, embodied norms? Which kind of knowledge, both power and socio-political, as well as very intimate and subjective, live in our bodies and how can we consciously perform them? In their current research, Diana will share their interest around gender in dance. They assert that our gendered, embodied knowledge does not exclusively limit us. But it also endows us with a very specific subjective yet shared knowledge. What is our relationship to space and the environment around us, what’s our relationship to other people in the space?

Diana is a dance artist, movement activist and a teacher of the Axis Syllabus based in Berlin, Germany. Their performance practice aims to accept all failure and disappointment and to literally reclaim the power, beauty, anger, lust, frustration and joy that is all in within their/our bodily self. (dianathielen.com/ movementactivism.com)

14:00–18:00 _ Mothers Artlovers: Open Studio
Mothers Artlovers will set up a kids camp at Studio ALTA. We will create an environment that is friendly to children and at the same time functions as an art installation that we will be working on together with our kids. This installation is a playground and positive institutional critique all at once. We will be exploring our emotions, and documenting in the form of food our stories about love -whether personal love (selfcare), relational (me and you), or institutional. We will also be preparing for our upcoming exhibition Dinner Párty that is to open at Display on October 13th. We interpret the topic of the third week, Hell, as a hidden layer of our present (with its climate change, fires, economic crisis, and the war that is fast approaching). Our role is to find answers to the basic questions of life, that is life’s meaning for us, to care for ourselves and each other, to transform emotions and institutions, to take part in shaping the world, so that our children could live there and so their lives would make sense to them.
Mothers Artlovers is a collective of visual artists, theoreticians, curators, and activists – mothers, that reacts to the specific experiences, problems, and needs of mothers and caretakers working within the art industry. Apart from its support function, the collective maps parenthood-oriented art works as well as engages in the political and institutional aspects of these issues. The goal of Mothers Artlovers is to create an Art World more forthcoming to the needs of parents and people caring for children or others. (Mothersartlovers.tumblr.com)
 ●
14:00-18:00 Olesia Onykiienko: Open Studio

During the Open Studios the public can visit the studios of the resident artists, connect with them, see them in their work, and discuss their projects and practices.

Olesia Onykiienko (NFNR platform) is a Ukrainian electronic musician, curator of Women’s Sound platform and member of the Institute of Sound, theatrical composer and vocalist.

Olesia enjoys creating textures rich with timbres, working with frequencies, performing live and working with space. She constructs the sound from micro specifications and modulations with modular vst and combines them with another passion – industrial field-recordings, creating multi-layered textures. Since the start of full-scale war Olesia Onykiienko stays in Ukraine and actively helps the defenders of Ukraine, collecting donations and arranging supplies from abroad. Olesia’s practice in her own words: “This war we are going through in Ukraine has already contributed to the blossom of dignity, strength, courage, humanity, sacrifice in the world. Yes, it shows wild cruelty that was impossible to imagine before, but it also shows the indescribable beauty of people.“

14:00-22:00 _ Library & Wellness room
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in

16:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

At any point during the university day, visitors will be able to connect with Tereza Silon at the session or in the library. Tereza, in their function of “Organizer of the collective archive and a conductor of tacit knowledges”, would like to talk to you about ANYTHING that you learnt either through direct participation on individual sessions or through reflection on topics even vaguely related or through tacit knowledge coming to you through moving in a  physical space with other bodies of flesh, electricity, hormones, organs, conditionings and of knowledges…She will be recording your interviews or writing notes or drawing as you exchange. You are also encouraged to write down your own notes and if you desire to scan or copy them and to pass them onto her before at the start of the following day. Include your intellectual/sensorial/emotional findings. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme