Termíny

24.4. 2017 / 19:30

Informace

Marie Gourdain a Hana Polanská Turečková

Druhá prezentace navazující na rezidenci poskytnutou Studiem ALTA, která se zabývala obecně tělem v prostoru. Umělkyně nyní do větší hloubky rozvinou téma linie – gesto – tělesnost. Princip tvorby pohybu v prostoru chápou stereometricky podle tří modelu myšlení:

princip logiky – redukce na prvky

princip propojování a asociací – souvislosti a vztahy

princip složitého obrazu odehrávajícího se v síti

„čára, hranice, tah

čára jakožto rys a jakožto trasa je tahem.

Vykazuje tedy, přibližně vzato, aspekt statický i aspekt dynamický. Čistá intenzita. Převzetí a zachycení síly – rozběh – pole čar, které organizují systémy, s nimiž jsou spojená tak, že ovlivňují události. Linie se zrodila z pohybu  – běží v čase.“ Miroslav Petříček: Svět jako analogon obrazu

Geometrická linie je neviditelným fenoménem. Je stopou, kterou zanechal posouvající se bod, a tedy jeho produktem. Zrodila se z pohybu – z toho, že byl porušen maximální a do sebe pohroužený klid, který je pro bod příznačný. Zde se statičnost revolučním způsobem proměnila v dynamičnost.“  Kandinsky Wassily, Bod-linie-plocha

VisualHana-Marie2

Viktor Černický: Parolapolea

Odrazovým můstkem pro představení je otázka vlivu okolního prostředí na lidské jednání. Parolapolea zvyšuje viditelnost fyzického světa, který vytrhává člověka z nečinnosti a uvádí ho do pohybu. Gravitační síla, setrvačnost, objem prostoru, světlo a zvuk, to všechno jsou činitelé, na které reagujeme v každém momentě našeho žití. Jak se v působení tolika sil a parametrů, které celkem přirozeně určují náš způsob existence, projevuje lidská vůle? Sólo pro jednoho tanečníka, dvě tyčky a tři rozměry vnějšího světa.