Informace

⁂It’s All About Education… 𝓐𝓰𝓪𝓲𝓷 ⁂
for English scroll down

~

~ Univerzita praxí pro budoucnost ~ University to practice the future
*workshopy * lectures * lekce sebeobrany * dance * semináře * dinners * diskuze * autonomous economies * koncerty * co-sleeping * čtenářské skupiny * shapeshifting

~

Program ⁂ Programme
24. 9.

~

15:00-17:00 [The Savages]: The Politics of Mathematics * #workshop

17:30-18:30 Magdalena Šipka & Jan Škrob *** #lecture

19:00-20:30 Sára Märc: Gastronomical multi-species intimacy – eating well (with) Others II. * #dinner

20:30-22:00 Cassie Thornton & Christian Nagler: Learning from, and Caring for, the Capacity to Not-Know * #workshop

____________
15:00-22:00 Knihovna & Wellness místnost #open_hours

15:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge #open_hours

~

* bilingvní nebo možnost českého či anglického překladu ⁂ bilingual or with possibility of Czech-English translation
** pouze v angličtině ⁂ English only
______
🏳️ CZ
15:00 _ [The Savages]: The Politics of Mathematics
V neděli chceme nabídnout společný workshop prozatímně nazvaný Politika matematiky, ve kterém budeme s pomocí různých somatických cvičení zkoumat fraktální způsoby, kterými různá odvětví matematiky ovlivňují naše životy. Budeme společně zkoumat jak užívat svá těla k pochopení matematiky ze somatického pohledu s použitím série cvičení a tanců.
Savages of the 2nd and 3rd World je název kolektivu Zsofie Samodai a Julia Linares. Zsofia Samodai je somatická pracovnice pracující s tělesnými praxemi uvědomování si, které se snaží nastolovat konsensuálnější a radostnější svět. Zsofia vystudovala meditační praktiky ze sociologických, neurovědních i praktických perspektiv a zkoumá různé způsoby lokalizace a ztělesňování vědomostí. Julio Linares je aktivistický a ekonomický antropolog z Guatemaly. V současné době se, v rámci berlínského projektu Circles UBI, zabývá rozhraním mezi univerzálním nepodmíněným příjmem, přímou demokracií a p2p technologiemi. Mimo to slouží na postu Social Outreach v organizaci Basic Income Earth Network.
17:30 _ Magdalena Šipka & Jan Škrob
Magdalena Šipka se primárně věnuje psaní, především poezie, ve které se snaží zpracovávat jak témata okolo feminismu, tak klimatické katastrofy. Vyšla jí sbírka Město hráze (Malvern, 2019) a biligvní česko-německá sbírka Sprich, bitte nicht mehr von uns (Hochrot, 2022). V současné době píše román, který reflektuje alternativní prožívání vztahů, náboženství a trauma. S Darinou Alster a Marií Zandálkovou spolupracovala na performativním umění. V rámci projektu Futuropolis pracuje s vyučujícími a věnuje se sběru hlasu studujících.
19:00 _ Sára Märc: Gastronomical Multi-Species Intimacy -Eating Well (with) Others II.
Gastronomická, mnoho-druhová intimita je společnou večeří pro všechny návštěvníky. Jídelní stůl se při ní stává vztahovým a performativním prostorem, ze kterého rostou etické a gastronomické otázky na to, jak se vztahujeme k ostatním. Jsme tím, co jíme, ale i my se můžeme ocitnout na meníčku. Společně budeme přemýšlet nad tím, jak je možné se dobře najíst spolu s jinými než lidskými účastníky. Budeme přetvářet způsoby sdílení. Otevřeme oči politice života a umírání na jídelním stole. Každá večeře bude trvat 1-2 hodiny a bude se při ní podávat jídlo mimo jiné i pro lidi. Budeme společně vařit vegetariánské, skoro veganské, jídlo, z čehož některé bude zajištěné dumpster divingem z předcházejícího večera.
Mottem druhé večeře bude: Dejme se do toho… a namočme se. Během tohoto setkání společně vykopeme komunální mokřad. Při práci si budeme číst texty zabývající se toxicitou potravinového průmyslu a globálním trhem. K večeři bude polévka.
Sára Märc vychází z divadelního ~ hereckého prostředí, ale již delší dobu přelévá svou pozornost a tvůrčí energii do dalších (ne)uměleckých forem, mezi nimiž volně proplouvá. Jedním ze zásadních procesů přemýšlení a vztahování se je jí kurátorská a dramaturgická praxe. Rešerše v rovinách uměleckého výzkumu je pak jejím zásadním tvůrčím postupem.
20:30 _ Cassie Thornton & Christian Nagler: Learning from, and Caring for, the Capacity to Not-Know
Podle “selského rozumu” je mnoho cest, jak něco pochopit, ale existuje nevědění je jen jedno. My bychom se s vámi chtěli vsadit, že způsobů jak něco nevědět je mnoho. Co když je schopnost rozpoznat jednotlivé momenty nevědění a jejich speciální obsah zásadní, i když je pro nás těžké pro tyto obsahy najít místo, čas, jazyk a porozumnění, díky kterým bychom je, zvlášť ve větších skupinách nebo ve společnostech se zkostnatělými představami o konvenčním chování a o požadavcích na vědomosti, byli schopni nahlédnout. Cassie a Christian budou v rámci tohoto workshopu pokračovat ve své hledání způsobů jak zahrnout do širší společnosti a de-individualizovat akademické výzkumy, ja do života akademiků uvést formy vědění a učení se, které jsou ztělesněné, a jak vytvořit metodu, která by proměnila institucionální výzkum v populární pedagogiku. Budeme se o to spolu s návštěvníky pokoušet skrze experimentování s komunikováním toho, když nevíme, a hledání cest, jakými tento stav ovlivňuje naše myšlení o “tom, kdo by to měl vědět” (tedy o akademikovi).
Cassie Thornton je umělkyně a aktivistka, která se snaží vytvářet “safe space” pro neznámo, neposlušnost a pro nečekanou kolektivitu. Používá k tomu sociální praxe jako například institucionální kritiku, povstaleckou architekturu a “léčivé modality” jako hypnózu nebo jógu, aby s jejich pomocí nacházela měkká místa v tvrdém povrchu kapitalistického života. Cassie vynalezla alternativní grassroots rating bankovního kreditu pro přeživší gentrifikace, hypnotizovala manažeri hedgeových fondů, vytvářela prstové obrázky malované špínou sebranou v bankovních pobočkách, obdarovávala šmelinářské bankéře prokletými obrazy a učila joginy feministickou ekonomiku (a naopak) (feministieconomicsdepartment.com) Christian Nagler se posledních sedm let věnoval etnografickému výzkumnému projektu v Silicon Valley, kde se zabýval think tanky, diskuzemi a komunitami, které udávají krok současnému centru technologického světa. V knize, která bude východiskem tohoto projektu, ukazuje, jak se strukturovaný úzus ideologií Silicon Valley -jako kvantifikovatelnost osobnosti, singulatarianismus, financializace společenského blahobytu (UBI), blockchain/kryptoměny, startupová kolonizace a firmy operující pod vlajkou rizikového-rozvojového kapitalismu jako orgány kulturní produkce- dostává do současnosného kybernetického diskurzu, který se stal světovým i historickým systémem hrajícím roli setu nezáměrných řešení na problémy krize sociální reprodukce, které vyvstaly z našeho obratu k finančně/rasovému kapitalistickému neoliberalismu. (christianrileynagler.substack.com)
15:00-22:00 _ Knihovna & Wellness místnost
Wellness místnost a knihovna jsou prostory otevřené pro čtení, relaxaci, shromažďování, k organizování vlastních setkání, ke hře, šlofíkům, zírání do zdi nebo diskuzím.

15:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

Kdykoliv během univerzitního dne se budete moci na akcích nebo v knihovně setkat s Terezou Silon. Tereza vás bude v průběhu tří týdnů ve své funkci “Organizátor*ka kolektivního archívu a vodič tacitního poznání” vítát ke konverzacím a sdílení okolo JAKÝCHKOLIV věcí co jste se naučily*i buďto skrze přímou participaci na jednotlivých blocích IAAE nebo skrze reflexi na témata byť jen vágně přilehlá nebo skrze tacitní vědění přicházející skrze pohyb ve fyzickém prostoru sdíleném s jinými těly z masa, kostí, elektřiny, hormonů, orgánů, společenského podmiňování a vědomostí… Bude nahrávat a zapisovat rozhovory a/nebo poznámky či kreslit zatímco budete sdílet. Toto je také ponoukání k tomu, abys psal*a své poznámky a kdykoliv budeš cokoliv chtít sdílet, můžes je okopírovat nebo oskenovat a věnovat Tereze na začátku dalšího dne. Zahrň do nich své intelektuální/smyslové/emoční objevy.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🏳️ EN

15:00 _ [The Savages]: The Politics of Mathematics
We would like to offer a joint workshop tentatively called The Politics of Mathematics, exploring through different somatic experiences the fractal ways in which different branches of mathematics affect our lives. We will explore how to use our bodies in order to understand mathematics from a somatic point of view via a series of exercises and dances.
Savages of the 2nd and 3rd World is Zsofía Samodai and Julio Linares. Zsofia Samodai is a somatic practitioner working with bodily practices of awareness in order to bring about a more consensual and joyful world. She has studied meditation practices from sociological, neuroscientific & praxis-oriented perspectives, researching the different ways in which knowledge is localized and embodied. Julio Linares is an activist and economic anthropologist from Guatemala, currently exploring the intersection of basic income, direct democracy and p2p technology with the CirclesUBI project in Berlin. He serves as Social Outreach for the Basic Income Earth Network.
17:30 _ Magdalena Šipka & Jan Škrob
Magdalena Šipka primarily work in writing, specifically poetry, in which she tries to engage with topics of feminism and climate catastrophe. She published a collection of poetry Město hráze (Malvern, 2019) and bilingual Czech-German collection Sprich, bitte nicht mehr von uns (Hochrot, 2022). She’s currently working on a novel in which she reflect on the experience of living in alternative relationship, on religion, and trauma. She has collaborated with Darina Alster and Marie Zandálková on performance art pieces. Within the Futuropolis project, she works with teachers and collects the voices of students.
19:00 _ Sára Märc: Gastronomical Multi-Species Intimacy -Eating Well (with) Others II.
Gastronomical Multi-Species Intimacy is a free dinner open to all participants. The dinner table is a relational and performative space where ethical and gastronomical questions grow about the ways to approach others. We are what we eat, but we are also on the menu. Let’s consider how to eat well with more-than-human others. Let’s reshape the way we share. Let’s open our eyes to the politics of life and death at the table. The dinner will take 1-2 hours and include some food for humans. We will cook together, vegetarian food on the way to veganism, some outsourced from dumpster diving the evening before.
The motto of the second dinner is: Let’s get involved… and wet. During this session I would like to dig a communal mokřad (wetland). During this work we will read texts focusing on toxicity of food industry and global trade system. We will have soup for dinner.
Sára Märc comes from a theater ~ acting background but for a long time now, her main focus and creative energy has been dedicated to other (non)artistic forms, between which she freely flows. Curatorial and dramaturgical practice have been one of the core processes to think and relate for her. One of the key creative processes has then been artistic research.
20:30_ Cassie Thornton & Christian Nagler: Learning from, and Caring for, the Capacity to Not-Know

Commonsense may tell us that there are many ways to know something, and only one way to not-know. Our wager here is that there are in fact many ways of not-knowing. It may be important to recognize each instance of not-knowing as a special capacity; but these are capacities that struggle to find the space, the time, the language, and the legibility to appear, especially in large(r) groups, or in groups structured by rigid expectations of conventional behavior or knowledge requirements. In this workshop Cassie and Christian continue to explore ways to socialize and de-individualize research practices, to introduce embodied ways of knowing and learning into the lives of researchers, and to shape a method to turn institutional research into popular pedagogy. We will do this by experimenting with ways of communicating states of not-knowing, and exploring the ways these states affect the thinking of “the one presumed to know” (the researcher).

Cassie Thornton is an artist and activist who makes a “safe space” for the unknown, for disobedience, and for unanticipated collectivity. She uses social practices including institutional critique, insurgent architecture, and “healing modalities” like hypnosis and yoga to find soft spots in the hard surfaces of capitalist life. Cassie has invented a grassroots alternative credit reporting service for the survivors of gentrification, has hypnotized hedge fund managers, has finger-painted with the grime found inside banks, has donated cursed paintings to profiteering bankers, and has taught feminist economics to yogis (and vice versa). (feministieconomicsdepartment.com) Christian Nagler has been conducting an ethnographic research project in Silicon Valley for the past seven years, investigating the think tanks, discourses, and communities of practice that currently define the historical center of the tech world. The book manuscript he has been writing out of this project argues that a structuring set of Silicon Valley ideologies – quantified self; singulatarianism; financialization of social welfare (UBI); blockchain/crypto; startup settlerism; and venture capital firms as organs of cultural production – represent the current manifestations of the legacy of cybernetic discourse, which has emerged as a world-historical system because of its role as a set of unintended solutions to the crisis of social reproduction spurred by financial/racial capitalism’s neoliberal turn. (christianrileynagler.substack.com)
15:00-22:00 _ Library & Wellness room
The Library and Wellness room are spaces for visitors to read, relax, gather, hold their own meetings, play, nap, stare at the wall, and have discussions in.

15:00-22:00 Conducting Tacit Knowledge

At any point during the university day, visitors will be able to connect with Tereza Silon at the session or in the library. Tereza, in their function of “Organizer of the collective archive and a conductor of tacit knowledges”, would like to talk to you about ANYTHING that you learnt either through direct participation on individual sessions or through reflection on topics even vaguely related or through tacit knowledge coming to you through moving in a  physical space with other bodies of flesh, electricity, hormones, organs, conditionings and of knowledges…She will be recording your interviews or writing notes or drawing as you exchange. You are also encouraged to write down your own notes and if you desire to scan or copy them and to pass them onto her before at the start of the following day. Include your intellectual/sensorial/emotional findings. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informace o dalším programu univerzity ⁂ Information about the other university programme